Főoldal » Archív » Gyors nyomozás után emelt vádat az ügyészség a rendőrökre támadó kutasiakkal szemben

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség rend­kí­vül gyors nyo­mo­zást köve­tő­en, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­től szá­mí­tott husza­dik napon cso­por­to­san elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt 5 sze­méllyel szem­ben, akik közül 3-an elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban van­nak, akik egy 2017. szep­tem­ber 2-án Kuta­son meg­tar­tott ren­dez­vé­nyen rátá­mad­tak az intéz­ke­dő rendőrökre.

 A rend­őrök a ren­dez­vény zárá­sa­kor intéz­ked­tek az egyik vád­lot­tal szem­ben, ami­kor a test­vé­re szi­dal­maz­ni kezd­te őket. Az ittas test­vér­pár ezután közö­sen a két rend­őr­re támadt, és több alka­lom­mal ököl­lel meg­ütöt­ték őket.

Idő­köz­ben a hely­szín­re érke­zett egy másik jár­őr­pár, aki­ket a hely­szí­nen tar­tóz­ko­dó roko­nok és isme­rő­sök közül hár­man - azért, hogy az elő­ál­lí­tást meg­hi­ú­sít­sák - az  élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­ték, jog­sze­rű intéz­ke­dé­sü­ket aka­dá­lyoz­ták, egyi­kü­ket bán­tal­maz­ták is.

Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak­kal szem­ben az ügyész­ség letól­ten­dő bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás, míg a sza­bad­lá­bon véde­ke­ző tár­sa­ik­kal szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indítványozta.