Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Gyorsan ment a vonat, három utas megsérült – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a moz­dony­ve­ze­tő­vel szem­ben, aki nem vette észre a vas­úti jel­zést, ezért a vál­tón nagy sebes­ség­gel átment, ami­nek követ­kez­té­ben veszé­lyez­tet­te az uta­sok testi épségét.

A vád­irat sze­rint 2023. júli­us 20-án, dél­után, a vád­lott vezet­te a Buda­pest­ről Nyír­egy­há­za irá­nyá­ba köz­le­ke­dő sze­mély­vo­na­tot. A moz­dony­hoz nyolc kocsi volt kap­csol­va, a sze­rel­vé­nyen kb. 250 utas tartózkodott.

A deb­re­ce­ni vas­út­ál­lo­más­hoz érkez­ve a vád­lott nem vette észre a sebes­ség­kor­lá­to­zás­ra vonat­ko­zó fény­jel­zé­se­ket, ezért 40 km/h helyett 79 km/h-val haladt át a sze­rel­vénnyel a vál­tón, ennek követ­kez­té­ben a kocsik­nál erő­tel­jes oldal­irá­nyú löké­sek kelet­kez­tek. Három utas elvesz­tet­te az egyen­sú­lyát, elesett és 8 napon belül gyó­gyu­ló, könnyebb sérü­lé­se­ket szenvedett.

A moz­dony­ve­ze­tő kirí­vó gon­dat­lan­sá­ga foly­tán a vál­tón nagy sebes­ség­gel tör­tént átha­la­dás miatt fenn­állt a vonat kisik­lá­sá­nak a veszé­lye. A vád­lott meg­szeg­te a vas­úti köz­le­ke­dés sza­bá­lya­it, ezál­tal veszé­lyez­tet­te a sze­rel­vé­nyen uta­zók éle­tét, testi épségét.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség vas­úti köz­le­ke­dés gon­dat­lan veszé­lyez­te­té­sé­nek vét­sé­gé­vel vádol­ja a moz­dony­ve­ze­tőt, vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság bün­te­tő­vég­zés­ben, tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.