Főoldal » Archív » Gyorsétterem biztonsági őre bántalmazott egy vásárlót - vádat emelt az ügyészség

A 29 éves férfi a vád sze­rint több­ször is meg­ütöt­te a sér­tet­tet ököl­lel. Súlyos testi sér­tés kísér­le­te a vád vele szemben.

A vád­lott az elkö­ve­tés ide­jén egy VII. kerü­le­ti gyors­ét­te­rem­ben dol­go­zott biz­ton­sá­gi őrként.

A vád­irat sze­rint 2017. októ­ber 15-én az esti órák­ban a gyors­ét­te­rem egyik vevő­je – a későb­bi sér­tett – és az étte­rem két alkal­ma­zott­ja között szó­vál­tás ala­kult ki, mert a férfi a vásár­lók köny­vét kérte, és azt nem adták ki neki.

A vád­lott a felek közöt­ti szó­vál­tást meg­elé­gel­ve, a vád sze­rint indo­ko­lat­la­nul meg­ra­gad­ta a sér­tet­tet a kabát­já­nál és kirán­gat­ta őt az étte­rem elé, majd annak bejá­ra­tá­nál egy­szer ököl­lel meg­ütöt­te őt az arcán. A sér­tett kér­dő­re vonta az őrt, mire ő ezután leg­alább még két­szer nagy erő­vel, ököl­lel arcon ütöt­te a fér­fit, aki az üté­sek hatá­sá­ra hát­tal neki esett az ajtó­nak, majd a jár­dá­ra esett.

A bán­tal­ma­zás miatt a sér­tett zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett az arcán, ugyan­ak­kor a bán­tal­ma­zás módja és ereje súlyo­sabb sérü­lé­sek oko­zá­sá­ra is alkal­mas volt.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben súlyos testi sér­tés bűn­tett kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíróságra.