Főoldal » Hírek » Gyorshajtás miatt elvesztette az uralmat a gépjármű felett – vádemelés FOTÓKKAL - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a meg­en­ge­dett sebes­ség túl­lé­pé­se miatt egy kanyar­ban elvesz­tet­te az ural­mat a gép­jár­mű felett, amely miatt súlyos bal­ese­tet okozott.

A vád­irat sze­rint a férfi 2019. októ­ber 30-án sze­mély­gép­ko­csit veze­tett a 81129-es számú úton Vér­tes­som­ló irá­nyá­ból Kör­nye­bá­nya felé, a jármű jobb első ülé­sén utast szál­lí­tott,  mind­ket­tő­jük biz­ton­sá­gi öve be volt kötve. 

A férfi a jobb­ra ívelő kanyar­ban a meg­en­ge­dett leg­na­gyobb sebes­sé­get, a 90 km/órát túl­lép­te, 92-100 km/órás sebes­ség­gel haladt, amely miatt elvesz­tet­te a jármű felett az ural­mat. A gép­ko­csi a jobb olda­li útpad­ka felé tar­tott, a sofőr ezt túl­zott balra kor­mány­zás­sal pró­bál­ta kor­ri­gál­ni, ezért átsod­ró­dott a bal olda­li for­gal­mi sávba. Ezután az autó neki­üt­kö­zött egy sza­bá­lyo­san érke­ző sze­mély­gép­ko­csi­nak, amely emi­att kisod­ró­dott az úttestről.

A bal­eset követ­kez­té­ben a vád­lott utasa négy hónap alatt gyó­gyu­ló boka­tö­rést szen­ve­dett. A vét­len sze­mély­gép­ko­csi veze­tő­jé­nek a jobb lába törött el, amely 10-12 hét alatt gyó­gyult. A vád­lott­nak is nyolc napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lé­sei keletkeztek.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést, vala­mint jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást szab­jon ki.