Főoldal » Hírek » Gyorsított eljárás és vádemelés külföldi embercsempészek ellen Baján - rendőrségi fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt, illet­ve bíró­ság elé állí­tott egy ukrán és egy bol­gár fér­fit, akik 2021 janu­ár­já­ban és már­ci­u­sá­ban a szerb-magyar határt ille­gá­li­san átlé­pő mig­rán­so­kat akar­tak Nyugat-Európába csem­pész­ni, de beszál­lí­tás köz­ben a rend­őrök elfog­ták őket.

Az egyik vád­irat sze­rint az ukrán ember­csem­pész 2021 janu­ár­já­ban tele­fo­non kap­cso­lat­ba lépett egy ember­csem­pész cso­port egyik tag­já­val, aki­nek az irány­mu­ta­tá­sa alap­ján Magyar­or­szág­ra érke­zett, és egy buda­pes­ti hotel­ben szállt meg.

2021. janu­ár 14-én reg­gel az ukrán férfi az ember­csem­pész cso­port másik tag­já­tól átvett egy autót, majd elin­dult a szerb-magyar határ­hoz, hogy fel­ve­gye a mig­rán­so­kat. A vád­lott – aki a szál­lí­tá­sért 300 eurót kapott volna - tudta, hogy a beván­dor­lók ille­gá­li­san lép­ték át a szerb-magyar határt és az úti­cél­juk Nyugat-Európa.

Dél­után ért oda a Máté­tel­ke köze­lé­ben lévő beszál­lí­tá­si pont­hoz, ahova vele egy idő­ben érkez­tek meg a szír beván­dor­lók. A csem­pész­au­tó azon­ban elakadt a mély sár­ban, a vád­lott és a nyolc mig­ráns mint­egy negyed­órán keresz­tül pró­bál­ták kitol­ni, de a rend­őrök tet­ten érték őket.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő ukrán vád­lot­tat az ügyész vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja és vég­re­haj­tan­dó bör­tön, vala­mint kiuta­sí­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szemben.

A másik ügy­ben a bol­gár ember­csem­pész egy isme­ret­len arab meg­bí­zó útmu­ta­tá­sa alap­ján 2021. már­ci­us 12-én érke­zett Magyar­or­szág­ra. A saját teher­au­tó­já­val és egy után­fu­tó­val haj­tott a szerb-magyar határ­hoz, ahol hét szír mig­ránst kel­lett volna fel­ven­nie és Auszt­ria felé szál­lí­ta­nia. A Vas­kút kül­te­rü­le­tén lévő beszál­lí­tá­si pont­nál a beván­dor­lók beszál­lá­sa köz­ben azon­ban őket is "meg­lep­ték” a rendőrök.

Az egyen­ru­há­sok a bol­gár ember­csem­pészt is őri­zet­be vet­ték, majd a bíró­ság elren­del­te a letar­tóz­ta­tá­sát. A rend­őrök kez­de­mé­nyez­ték a vád­lott bíró­ság elé állí­tá­sát. A Bajai Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tat 2021. ápri­lis 13-án állí­tot­ta bíró­ság elé több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt.

A Bajai Járás­bí­ró­ság a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki a vád­lot­tat és 2 év 4 hónap vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint 4 év 8 hónap kiuta­sí­tás­ra ítél­te. Az íté­let nem jog­erős, elle­ne az ügyész fel­leb­be­zett hosszabb tar­ta­mú bör­tön­bün­te­tés és kiuta­sí­tás, vala­mint a csem­pész­jár­mű elkob­zá­sa végett.

A sár­ban elaka­dó ukrán ember­csem­pész ügyé­ben kiadott rend­őr­sé­gi köz­le­mény és fény­ké­pek az aláb­bi­ak­ban érhe­tők el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/lezart-akta-elakadt-a-sarban-az