Főoldal » Hírek » Gyorsított eljárás keretében ítéltek el két embercsempészt - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban kez­de­mé­nyez­te két kül­föl­di férfi fele­lős­ség­re voná­sát, akik 2020. decem­ber ele­jén két szír beván­dor­lót akar­tak átvin­ni a magyar hatá­ron.

A vád sze­rint a szír és a palesz­tin férfi, akik Auszt­ri­á­ban ren­del­kez­nek állan­dó lakó­hellyel, meg­ál­la­pod­tak abban, hogy pén­zért mig­rán­so­kat szál­lí­ta­nak át  Magyar­or­szág terü­le­tén.

A szír vád­lott 2020. decem­ber 4-én egy bérelt autó­val, míg palesz­tin társa egy másik kocsi­val uta­zott Sze­ged tér­sé­gé­be.

Az 55-ös főúton a szír férfi egy isme­ret­len sze­mély meg­bí­zá­sá­ra autó­já­ba fel­vett két ille­gá­lis beván­dor­lót, és palesz­tin társa fel­ve­ze­té­sé­vel elin­dul­tak Auszt­ria irá­nyá­ba.

A vád­lot­ta­kat a rend­őrök Szé­kes­fe­hér­vár tér­sé­gé­ben köz­úti ellen­őr­zés alá von­ták, így cse­lek­mé­nyük lelep­le­ző­dött.

Az ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt állí­tot­ta bíró­ság elé a letar­tóz­ta­tás­ban lévő ter­hel­te­ket.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság két év bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki az elkö­ve­tők­kel szem­ben, mely­nek vég­re­haj­tá­sát öt évre fel­füg­gesz­tet­te, és öt évre kiuta­sí­tot­ta őket az ország­ból. A dön­tés jog­erős.