Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban 1 év 6 hónap börtön a román embercsempésznek

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban vagyo­ni haszon­szer­zés végett, az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt bíró­ság elé állí­tot­ta azt a román állam­pol­gárt, aki 2015. augusz­tus 24-én 6 szí­ri­ai állam­pol­gár­nak az állam­ha­tár jog­el­le­nes átlé­pé­sé­hez nyúj­tott segítséget.

A Fejér Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye