Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban állított bíróság elé az ügyészség egy kórház biztonsági őrére támadó férfit

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt állí­tot­ta bíró­ság elé a har­minc­hét éves fér­fit, akit a bíró­ság vád­dal egye­ző­en mon­dott ki bűnös­nek, és ezért őt fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítélte. 

A ter­helt egy hónap­pal ezelőtt, 2018. janu­ár 25-én éjjel - ittas álla­pot­ban - a nevelt fiát kísér­te orvo­si ellá­tás­ra a XIII. kerü­le­ti kór­ház sür­gős­sé­gi osztályára.

A férfi néhány perc vára­ko­zás után oda­lé­pett a beteg­fel­vé­te­li pult­hoz, ahol arról érdek­lő­dött, hogy a gyer­me­ke miért nem került még sorra, majd sür­get­ni kezd­te az orvo­si ellá­tá­sát. Mikor a kór­há­zi alkal­ma­zott türe­lem­re intet­te, a férfi a mobil­te­le­fon­já­val video­fel­vé­telt kez­dett készí­te­ni róla. Ekkor oda­lé­pett hozzá a kór­ház biz­ton­sá­gi őre, aki fel­szó­lí­tot­ta, hogy hagy­ja abba, amit csi­nál, de a férfi nem enge­del­mes­ke­dett. A biz­ton­sá­gi őr intéz­ke­dé­se során a ter­helt agresszív lett, dula­kod­ni kez­dett vele, majd levet­te a felső ruhá­za­tát, és meg­ütöt­te az arcán az őrt.

A fér­fit végül a biz­ton­sá­gi őr és két men­tő­ápo­ló fogta le, és egy vizs­gá­ló­ba vit­ték, ahol nyug­ta­tót kapott.

A Buda­pes­ti XIII. kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság által tel­je­sí­tett nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként a kerü­le­ti ügyész­ség a fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban, a gya­nú­sí­tá­sá­tól szá­mí­tott har­minc napon belül bíró­ság elé állította.

A tár­gya­lá­son lefoly­ta­tott bizo­nyí­tás alap­ján a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg a vád­lott bűnös­sé­gét és ezért őt nyolc hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te. A bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát a bíró­ság két év pró­ba­idő­re felfüggesztette.

Az íté­let jogerős.