Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban állított bíróság elé az ügyészség két francia cigarettacsempészt

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség Gaz­da­sá­gi Bűn­ügyek Rész­le­ge költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott két fran­cia állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, akik pár nap­pal ezelőtt csak­nem 2 mázsa ciga­ret­tát hoz­tak be enge­dély nél­kül Magyar­or­szág­ra.

A tény­ál­lás sze­rint a vád­lot­tak 2017. ápri­lis 30-án Duba­i­ból érkez­tek a Liszt Ferenc Nem­zet­kö­zi Repü­lő­tér­re. A két férfi a zöld folyo­són jelent­ke­zett belé­pés­re, amely ráuta­ló maga­tar­tá­suk­kal vám­áru nyi­lat­ko­za­tot tet­tek arra vonat­ko­zó­an, hogy a vám­ha­tó­ság részé­re nincs köte­le­ző­en beje­len­te­ni való áru­juk.

A cso­mag­vizs­gá­lat alkal­má­val azon­ban egyi­kük poggyá­sza­i­ból - a sze­mé­lyi poggyász ter­hé­re behoz­ha­tó 250 gramm fogyasz­tá­si dohá­nyon kívül – mint­egy 95 kilo­gramm külön­fé­le íze­sí­té­sű, közös­sé­gi adó­jegy nél­kü­li dohány került elő. Társa poggyá­sza­i­ból - szin­tén a behoz­ha­tó 250 gramm fogyasz­tá­si dohá­nyon túl­me­nő­en – csak­nem 85 kilo­gramm dohányt talál­tak a ható­ság tag­jai. A ter­hel­tek a jöve­dé­ki ter­mé­ket a vám­el­len­őr­zés alól elvon­ták, áru-bejelentési köte­le­zett­sé­gük­nek nem tet­tek ele­get.

A vád­lot­tak a dohány Magyar­or­szág­ra való enge­dély nél­kü­li beho­za­ta­lá­val a költ­ség­ve­tés­nek össze­sen mint­egy 5 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal Közép-magyarországi Bűn­ügyi Igaz­ga­tó­sá­ga tel­je­sí­tet­te, amely­nek gyors, szak­sze­rű mun­ká­já­nak ered­mé­nye­ként a kerü­le­ti ügyész­ség az elkö­ve­tő­ket még az őri­zet tar­ta­ma alatt, 72 órán belül bíró­ság elé állí­tot­ta.

A tár­gya­lá­son lefoly­ta­tott bizo­nyí­tás alap­ján a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg a két vád­lott bűnös­sé­gét, és ezért őket 10-10 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 2-2 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te.

Az íté­let jog­erő­re emel­ke­dett.