Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban állította bíróság elé az ügyész a cserbenhagyó rendőrnőt

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta azt a rend­őr­nőt, aki az M7 autó­pá­lya Somogy megyei sza­ka­szán nem állt meg az álta­la oko­zott bal­eset hely­szí­nén.

A szol­gá­la­ton kívül lévő vád­lott 2017 már­ci­u­sá­ban Bala­ton­sza­ba­di­nál haj­tott fel az M7 autó­pá­lya gyor­sí­tó sáv­já­ra, majd onnan a külső sáv helyett a belső sávba sorolt be. A vád­lott a manő­ver során azon­ban nem ész­lel­te a belső sáv­ban sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő gép­ko­csit, amely­ben egy négy fős buda­pes­ti csa­lád uta­zott, elé­jük vágott. A gép­ko­csit veze­tő csa­lád­fő a bal­eset elke­rü­lé­se érde­ké­ben a belső sávot sze­gé­lye­ző sza­lag­kor­lát felé kor­má­nyoz­ta az autót, azon­ban az meg­csú­szott és neki­üt­kö­zött a sza­lag­kor­lát­nak, ame­lyen 57 méter hosszan sod­ró­dott.

A vád­lott ugyan ész­lel­te az álta­la oko­zott bal­ese­tet, ennek elle­né­re nem állt meg, hanem foly­tat­ta az útját Nagy­ka­ni­zsa irá­nyá­ba. A sér­tet­tek gép­ko­csi­ja mögött köz­le­ke­dő autós azon­ban látta a bal­ese­tet, a vád­lott után haj­tott és sike­rült meg­ál­lí­ta­nia, majd vissza­tér­tek a hely­szín­re.

A bal­eset­ben senki nem sérült meg, a gép­ko­csi azon­ban totál­ká­ros­ra törött és a sza­lag­kor­lát is meg­ron­gá­ló­dott.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság cser­ben­ha­gyás vét­sé­ge miatt 135.000,- forint pénz­bün­te­tést, vala­mint köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást sza­bott ki a vád­lot­tal szem­ben. Az ügyész a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa végett fel­leb­be­zett.