Főoldal » Hírek » Gyorsított eljárásban állította bíróság elé az ügyészség a fogolyszökéssel vádolt férfit - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Duna­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség fogoly­szö­kés bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta azt a fér­fit, aki 2021. novem­ber 23-án meg­szö­kött egy Fejér megyei büntetés-végrehajtási intézetből.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a férfi 2021. szep­tem­ber 15-én kezd­te meg a sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­nek letöl­té­sét, amely­nek során egy fel­ügye­lő mel­lett két fog­va­tar­tott tár­sá­val egy szar­vas­mar­ha­te­le­pen kezd­te meg a mun­ká­ját. Este a tehe­ne­ket az udvar­ra kite­rel­te, a fel­ügye­lő pedig az épü­let­ben maradt, ame­lyet a vád­lott kihasz­nált, a telep­hely kerí­té­sén átmá­szott, majd elin­dult lakó­he­lyé­re. A férfi szö­ké­sét a fel­ügye­lő rövid időn belül ész­lel­te és meg­kezd­ték a felkutatását.

A ter­helt test­vé­re más­nap gép­ko­csi­val vissza akar­ta vinni a fér­fit a büntetés-végrehajtási inté­zet­be, azon­ban a vád­lott kiszállt azzal, hogy az éjsza­kát a sza­bad­ban tölti, és majd más­nap megy vissza az inté­zet­be. A rend­őrök azon­ban este az egyik sző­lő­he­gyen lévő épü­let­ben a fér­fit elfog­ták, és vissza­vit­ték a börtönbe.

A Duna­új­vá­ro­si Járás­bí­ró­ság a ter­helt­tel, mint vissza­eső­vel szem­ben 6 hónap bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki és 1 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek­től. A bíró­ság dön­té­se jogerős.