Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban állította bíróság elé az ügyészség az aláírásgyűjtő képviselőt lefejelő férfit

A 26 éves férfi pár hét­tel ezelőtt az olim­pia­el­le­nes nép­sza­va­zá­si kam­pány egyik stand­já­nál támadt rá az alá­írá­so­kat gyűj­tő sér­tett­re.

Az ügy sér­tett­je - aki egyéb­ként önkor­mány­za­ti kép­vi­se­lő - 2017. feb­ru­ár 11-én a dél­előt­ti órák­ban a VIII. kerü­let, Rákó­czi tér­nél a buda­pes­ti olim­pia ren­de­zé­se ellen foly­ta­tott alá­írás­gyűj­tő kam­pány része­ként fel­ál­lí­tott egyik stand­nál gyűj­tött alá­írást kol­lé­gá­já­val, mikor az ittas álla­pot­ban lévő vád­lott elha­ladt mel­let­tük, és - nem a poli­ti­kai tevé­keny­ség­gel össze­füg­gés­ben - meg­jegy­zést tett felé­jük.

Ez köve­tő­en a férfi egy közel­ben lévő másik stand­hoz ment, majd vissza­for­dult, a sér­tett­hez lépett, és őt egy alka­lom­mal az orrán lefe­jel­te. A sér­tett han­go­san segít­sé­get kért, és hát­rál­ni kez­dett, azon­ban a táma­dó utána ment, és még egy alka­lom­mal lefe­jel­te őt.

A hely­szín­re érke­ző rend­őrök a ter­hel­tet elő­ál­lí­tot­ták.

A rend­őr­ség által lefoly­ta­tott nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként a kerü­le­ti ügyész­ség a fér­fit súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban a mai napon bíró­ság elé állí­tot­ta.

A tár­gya­lá­son lefoly­ta­tott bizo­nyí­tá­si eljá­rás alap­ján a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg a vád­lott bűnös­sé­gét, és ezért őt 250 óra köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re, vala­mint 50.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítél­te.

Az íté­let nem jog­erős, a tár­gya­lá­son eljá­ró ügyész súlyo­sí­tá­sért fel­leb­be­zett, fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa végett. A vád­lott és a védő az íté­le­tet tudo­má­sul vette.