Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban állította bíróság elé az ügyészség az olimpiaellenes népszavazási kampány egyik standját megrongáló férfit

A férfi pár hét­tel ezelőtt a Jászai Mari tér­nél tanú­sí­tott garáz­da maga­tar­tást, ami­kor is min­den­fé­le előz­mény nél­kül rátá­madt az olim­pia­el­le­nes kam­pány egyik stand­já­ra és meg­ron­gál­ta azt.

A tény­ál­lás sze­rint a 49 éves férfi 2017. janu­ár 20-án ittas álla­pot­ban a XIII. kerü­let, Jászai Mari tér­nél a NOlim­pia elne­ve­zé­sű - a buda­pes­ti olim­pia ren­de­zé­se ellen foly­ta­tott - alá­írás­gyűj­tő kam­pány része­ként fel­ál­lí­tott alá­írás­gyűj­tő stand­ba min­den­fé­le előz­mény nél­kül bele­rú­gott, majd a poli­ti­kai néze­te­it han­goz­tat­va, a stand hir­de­tő­táb­lá­já­nak tar­tó­osz­lo­pa­it letör­te, az alá­író íve­ket és a tol­la­kat a föld­re seper­te, végül a stand letört ele­mét a föl­dön meg­ta­pos­ta.

Az elkö­ve­tő a cse­lek­mé­nyé­vel 10.000 és 20.000 forint közöt­ti kárt oko­zott.

A rend­őr­ség által lefoly­ta­tott nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként a kerü­le­ti ügyész­ség a fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban a mai napon bíró­ság elé állí­tot­ta.

A tár­gya­lá­son lefoly­ta­tott bizo­nyí­tá­si eljá­rás alap­ján a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg a vád­lott bűnös­sé­gét, és ezért őt 150.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítél­te.

Az íté­let jog­erős.