Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban állt bíróság elé a besurranó tolvaj

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség sza­bály­sér­té­si érték­re, üzlet­sze­rű­en, helyi­ség­be a jogo­sult tudta és bele­egye­zé­se nél­kül bemen­ve elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban, az elfo­gá­sát köve­tő 72 órán belül bíró­ság elé állí­tot­ta az őri­zet­ben lévő 34 éves fér­fit.

A férfi az egyik esz­ter­go­mi cég iro­da­he­lyi­sé­gé­be besur­rant, és egy nő pénz­tár­cá­já­ból kivett 40.000,- Ft kész­pénzt, azon­ban az ira­to­kat benne hagy­ta, mivel nem akart továb­bi bosszú­sá­got okoz­ni. Az elkö­ve­tő a pénzt a mobil­te­le­fon­ja egyen­le­gé­nek fel­töl­té­sé­re, illet­ve vásár­lás­ra köl­töt­te el.

A bün­te­tett elő­éle­tű, több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fi­val szem­ben az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság 2 év fegy­ház­bün­te­tést sza­bott ki, továb­bá 2 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. A járás­bí­ró­ság a férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát is elren­del­te, mivel fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszé­lye. Az íté­let nem jog­erős, mert az elkö­ve­tő eny­hí­té­sért fel­leb­be­zett.