Főoldal » Hírek » Gyorsított eljárásban állt bíróság elé a három percen belül elfogott tolvaj – videóval – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A lopás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta azt a román állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, akit a rend­őr­ség az elkö­ve­tés­től szá­mí­tott három per­cen belül elfogott. 

A tény­ál­lás sze­rint az elkö­ve­tő 2024. már­ci­us 21-én, Tata­bá­nyán, a Fő téren látta, hogy a gép­ko­csi­ból egy nő árut pakol ki. A férfi a sér­tett figyel­met­len­sé­gét kihasz­nál­va a nyi­tott gép­ko­csi utas­te­ré­ből kilop­ta a nő 8.000 forint érté­kű tás­ká­ját, és azzal gyors lép­tek­kel távo­zott a hely­szín­ről. A tás­ká­ban volt a sér­tett tele­fon­ja, pénz­tár­cá­ja, kész­pén­ze, vala­mint a sze­mé­lyes iratai.

A lopás elkö­ve­té­si érté­ke össze­sen 107.900 forint volt.

A bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott kár meg­té­rült, mert a sér­tet­tet a közel­ben lévő taxis a lopás­ról érte­sí­tet­te, a sér­tett az elkö­ve­tő után futott, majd a tás­ká­ját a benne lévő érté­ke­i­vel egy másik tás­ká­ba elrejt­ve megtalálta.

A tol­vaj fér­fit a Tata­bá­nyai Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zói az elkö­ve­tést köve­tő három per­cen belül elfogták.

Az ügyész­ség a fér­fit bíró­ság elé állí­tot­ta, és a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te. Az íté­let jogerős.

A az aláb­bi lin­ken elér­he­tő vide­ón a  tér­fi­gye­lő kame­rák által rög­zí­tett cse­lek­mény egy része és az elfo­gás lát­ha­tó: https://youtu.be/_q6ijU1_Dzk