Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban állt bíróság elé a magát mutogató férfi

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a fér­fit, aki Ócsán egy ját­szó­tér szom­széd­sá­gá­ban muto­gat­ta magát.

A bűn­ügy vád­lott­ja 2018 szep­tem­be­ré­ben, az egyik dél­után Ócsán, egy ját­szó­tér szom­széd­sá­gá­ban lehúz­ta a nad­rág­ját, és a föl­dön fekve önki­elé­gí­tést vég­zett. A ját­szó­tér felé hala­dó jár­mű­vek­ből kiszállt három férfi. A vád­lott ekkor fel­öl­tö­zött, elsé­tált onnan. Pár perc eltel­té­vel azon­ban vissza­tért, újból levet­kő­zött, és a gép­ko­csi­val arra köz­le­ke­dők­nek muto­gat­ta magát.

A sze­mé­rem­sér­tést elkö­ve­tő fér­fit az idő­köz­ben érte­sí­tett rend­őrök elfog­ták, őri­zet­be vet­ték, majd letar­tóz­ta­tás­ba került.

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség egy hóna­pon belül, 2018. októ­ber 3-án bíró­ság elé állí­tot­ta a fér­fit, aki­vel szem­ben a Daba­si Járás­bí­ró­ság 60 nap elzá­rást sza­bott ki. A bíró­ság íté­le­te jog­erős lett, ezért rög­tön foga­nat­ba vet­ték az elzá­rás végrehajtását.