Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban bíróság előtt a görög gázoló

A Sze­ge­di Nyo­mo­zó Ügyész­ség a mai napon gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság elé állít­ja azt a görög fér­fit, aki 2014. feb­ru­ár 3-án az M5-ös autó­pá­lyán meg­pró­bál­ta kivon­ni magát a rend­őri intéz­ke­dés alól. A férfi a gép­ko­csi ajta­ja­it belül­ről bezár­ta, abla­ka­it fel­húz­ta, nem volt haj­lan­dó kiszáll­ni, majd meg­kí­sé­relt a hely­szín­ről elhaj­ta­ni. Ennek során elso­dor­ta az egyik jár­őrt, aki a föld­re esett. A férfi a kocsi­já­val azt a rend­őrt is elso­dor­ta, aki azért, hogy meg­ál­lít­sa a gép­ko­csit, a bal első ajta­já­nak üve­gét a kezé­vel betör­te. Ezután a kocsi­val több méte­ren keresz­tül von­szol­ta magá­val a sér­tet­tet, aki végül a sza­lag­kor­lát alá esett. A Sze­ge­di Nyo­mo­zó Ügyész­ség a görög fér­fit hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel, vala­mint a köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­té­vel vádolja.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 2014.03.03.