Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban bíróság előtt a határzáron jogellenesen átjutó koszovói állampolgár

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben bíró­ság elé állít­ja azt a koszo­vói állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, aki hamis okmá­nyok­kal pró­bált meg bejut­ni az Euró­pai Unió területére.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2016. novem­ber 1-jén, a déli órák­ban érke­zett Magyar­or­szág terü­le­té­re jog­el­le­ne­sen, Szer­bia irá­nyá­ból. A vád­lott az állam­ha­tárt védő kerí­té­sen, illet­ve drót­aka­dá­lyon annak meg­ron­gá­lá­sa nél­kül jutott be az Euró­pai Unió terü­le­té­re úgy, hogy a kerí­té­sen átug­rott. Rövid­del ezt köve­tő­en a fér­fit Rösz­ke tér­sé­gé­ben a rend­őrök ellen­őriz­ték, mely­nek során a ruhá­za­tá­ból lefog­lal­tak egy szlo­vén sze­mé­lyi iga­zol­ványt, egy veze­tői enge­délyt, vala­mint egy Euró­pai Egész­ség­biz­to­sí­tá­si Kár­tyát. Az okmá­nyo­kon a gya­nú­sí­tott fény­ké­pe és sze­mély­azo­no­sí­tó ada­tai sze­re­pel­tek, azon­ban azok egy másik sze­mély nevé­re szól­tak. Vala­mennyi lefog­lalt okmány­ról meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy azok tel­jes után­za­tok, hamisítványok.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat határ­zár til­tott átlé­pé­sé­nek bűn­tet­te, vala­mint 3 rend­be­li közokirat-hamisítás elő­ké­szü­le­té­nek vét­sé­ge miatt állít­ja bíró­ság elé.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a mai napon fog dön­te­ni a Sze­ge­di Járásbíróság.