Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban bíróság előtt a kurdokat csempésző férfi

A Makói Járá­si Ügyész­ség hol­nap bíró­ság elé állít­ja azt a német-török ket­tős állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, aki novem­ber végén két kurd nem­ze­ti­sé­gű török állam­pol­gárt pró­bált meg Német­or­szág­ba csem­pész­ni.

A gyanú sze­rint a vád­lott, vala­mint a török állam­pol­gár­sá­gú, de kurd nem­ze­ti­sé­gű két roko­na meg­be­szél­te, hogy a roko­nok elhagy­ják Török­or­szá­got és az Euró­pai Uni­ó­ba men­nek. Ennek érde­ké­ben Török­or­szág­ból Belg­rád­ba repül­tek, onnan Kik­in­dá­ra utaz­tak. Ezután ille­gá­li­san átju­tot­tak a szerb-román hatá­ron, majd Temes­vár­ra men­tek. Ott fel­hív­ták a vád­lot­tat, aki 2019. novem­ber 23-án, este elin­dult német­or­szá­gi ott­ho­ná­ból a saját gép­ko­csi­já­val. Temes­vá­ron fel­vet­te a két kurd nem­ze­ti­sé­gű sze­mélyt és őket a magyar-román határ köze­lé­be szál­lí­tot­ta. A meg­ál­la­po­dá­suk sze­rint a vád­lott sze­mély­gép­ko­csi­val lép be Magyar­or­szág terü­le­té­re, míg az álta­la szál­lí­tott sze­mé­lyek ille­gá­li­san lépik át a zöld­ha­tárt. A meg­ál­la­po­dás kitért arra is, hogy a határ­át­lé­pés után a vád­lott újra fel­ve­szi és Buda­pest­re, a Kele­ti pálya­ud­var­ra szál­lít­ja őket, ahon­nan tovább­utaz­nak Német­or­szág­ba.

A rend­őrök 2019. novem­ber 24-én, este 8 óra­kor kézi hőka­me­ra segít­sé­gé­vel kuta­tást végez­tek a határ kiszom­bo­ri tér­sé­gé­ben és ellen­őr­zés alá von­ták a magyar-román határt ille­gá­li­san átlé­pő két kurd sze­mélyt. Az ellen­őr­zés során meg­ál­la­pí­tot­ták azt is, hogy a rend­őrök­nek hamis úti okmá­nyo­kat adtak át. Néhány órán belül a vád­lot­tat is elő­ál­lí­tot­ták, majd őri­zet­be vet­ték és a bíró­ság letar­tóz­ta­tá­sát ren­del­te el.

A Makói Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­től szá­mí­tott 30 napon belül gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben bíró­ság elé állít­ja a német-török állam­pol­gár­sá­gú fér­fit az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Makói Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.