Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban bíróság előtt a rabló

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség az elkö­ve­tést köve­tő 72 órán belül rab­lás bűn­tet­te miatt bíró­ság elé állí­tot­ta a bűn­ügyi őri­zet­ben lévő 36 éves fér­fit.

A férfi elha­tá­roz­ta, hogy anya­gi nehéz­sé­gei miatt lopni fog. Ennek meg­fe­le­lő­en 2017. feb­ru­ár 14-én az esti órák­ban az egyik komá­ro­mi áru­ház­ban a ruhá­za­tá­ba rej­tett külön­bö­ző koz­me­ti­kai ter­mé­ke­ket, de ezt a vagyon­őr ész­re­vet­te, ezért az üzlet­ből távo­zó férfi elé állt és fel­szó­lí­tot­ta, hogy a tás­ká­ját ellen­őr­zés cél­já­ból mutas­sa be, ille­tő­leg az eltu­laj­do­ní­tott tár­gya­kat vegye elő. A férfi azon­ban ennek nem tett ele­get, a lopott dol­gok meg­tar­tá­sa érde­ké­ben meg­pró­bál­ta kike­rül­ni a biz­ton­sá­gi őrt, majd két kéz­zel meg­ra­gad­ta a nő vál­lát, félre lökte, így a fér­fi­nek sike­rült elme­ne­kül­nie. A vagyon­őr azon­ban az elkö­ve­tő után futott, akit a jár­őrök végül a híd­nál elfog­tak.

A nő a táma­dás követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett.

A Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság a mai napon tar­tott tár­gya­lá­son a fér­fi­vel szem­ben két év bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki és öt évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről. Az íté­let nem jog­erős, az ügyész súlyo­sí­tá­sért, a vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért fel­leb­bez­tek.