Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban bíróság előtt a rendőrre támadó férfi

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt bíró­ság elé állí­tot­ta az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit.

A gép­ko­csi­já­ban ülő fér­fit 2017. május 19. nap­ján, éjjel, az esz­ter­go­mi rutin pályán akar­ták  iga­zol­tat­ni a rend­őrök. A férfi azon­ban ennek nem tett ele­get, hanem a fejét csó­vál­ta és elkezd­te a tele­fon­ját nyom­kod­ni. A rend­őrök a passzív ellen­ál­lást tapasz­tal­va a kocsi ajta­ja­it pró­bál­ták kinyit­ni, de azok zárva vol­tak. Ezt köve­tő­en az ittas álla­pot­ban lévő férfi a jár­mű­vet hir­te­len bein­dí­tot­ta, majd nagy sebes­ség­gel elin­dult. A rend­őr­jár­őrök a szol­gá­la­ti gép­ko­csi­juk­kal a férfi után haj­tot­tak, aki azon­ban a meg­kü­lön­böz­te­tő fény- és hang­jel­zés elle­né­re sem állt meg.

A férfi végül az egyik esz­ter­go­mi szál­ló hátsó par­ko­ló­já­ban az útpad­ka mel­let­ti füves terü­let­re ráhaj­tott, és ott meg­állt. Az egyik járőr a gép­ko­csi­ból kiszáll­va a férfi autó­ja felé indult és fel­szó­lí­tot­ta, hogy száll­jon ki. A férfi ennek sem enge­del­mes­ke­dett, hanem hir­te­len, nagy gáz­zal, egye­ne­sen a rend­őr felé indult, aki­nek az elütés elke­rü­lé­se érde­ké­ben hátra kel­lett ugra­nia, mivel az élete és a testi épsé­ge köz­vet­le­nül veszély­ben volt. Ezt köve­tő­en a fér­fit a hely­szín köze­lé­ben elfog­ták.

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a fér­fit az elkö­ve­tés­től szá­mí­tott egy hóna­pon belül, gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta.

Az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fi­vel szem­ben két év bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki, mely­nek vég­re­haj­tá­sát három évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te, illet­ve hat hónap­ra eltil­tot­ta a jár­mű­vez­te­tés­től. Az íté­let jog­erős.