Főoldal » Hírek » Gyorsított eljárásban bíróság előtt a szerb embercsempész - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Makói Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állít­ja azt a szerb fér­fit, aki idén feb­ru­ár­ban vál­lal­ko­zott 4 ille­gá­lis határ­át­lé­pő Nyugat-Európába tör­té­nő csempészésére.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. feb­ru­ár ele­jén álla­po­dott meg egy ember­csem­pésszel abban, hogy később meg­ha­tá­ro­zott összeg fejé­ben ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket szál­lít a saját autó­já­val a magyar-román határ­tér­ség­ből az Euró­pai Unió belső terü­le­tei felé. A meg­ál­la­po­dás­nak meg­fe­le­lő­en a vád­lott 2021. feb­ru­ár 26. nap­ján belé­pett Magyar­or­szág­ra Szer­bi­á­ból, majd más­nap dél­után 3 óra­kor fel­vett az álta­la veze­tett autó­ba 4, magát szír nem­ze­ti­sé­gű­nek valló sze­mélyt Klá­ra­fal­va kül­te­rü­le­tén. A vád­lott a meg­bí­zó­já­tól tele­fo­nos alkal­ma­zá­son kapott útmu­ta­tá­sok alap­ján jutott el a román-magyar határ köze­lé­be és vette fel az isme­ret­len tár­sai által a zöld­ha­tá­ron átjut­ta­tott ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket. A vád­lott uta­sai az ország­ba tör­té­nő belé­pés­hez és az ország terü­le­tén tör­té­nő tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel nem rendelkeztek.

A vád­lot­tat rövid­del az ille­gá­lis határ­át­lé­pők fel­vé­te­lét köve­tő­en lakos­sá­gi beje­len­tés alap­ján a Készen­lé­ti Rend­őr­ség hely­szín­re érke­ző jár­őrei ellen­őr­zés alá von­ták, majd elő­ál­lí­tot­ták és őri­zet­be vették.

A vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja. A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Makói Járás­bí­ró­ság fog dönteni.