Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban bíróság előtt az iraki-román embercsempész - a Csongrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Makói Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állít­ja azt az iraki-román ket­tős állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, aki a magyar-román határ­sza­kaszt ille­gá­li­san átlé­pő mig­rán­so­kat akart Auszt­ri­á­ba szállítani.

A vád­irat sze­rint a vád­lott isme­ret­len társa 2016. szep­tem­ber 24. nap­ján éjjel a vád­lot­tal tör­tént elő­ze­tes meg­ál­la­po­dást köve­tő­en kísért át a magyar-román zöld­ha­tá­ron öt egyip­to­mi állam­pol­gár­sá­gú ille­gá­lis határ­át­lé­pőt Romá­nia terü­le­té­ről Magyar­or­szág­ra Nagylaknál.

A vád­lott a közel­ben levő autó­pá­lya pihe­nő­jé­ben gép­ko­csi­val vára­ko­zott. Miu­tán a társa által a zöld­ha­tá­ron átkí­sért öt egyip­to­mi állam­pol­gár az autó­pá­lya kerí­té­sén is átmá­szott, a vád­lott fel­vet­te őket a gép­ko­csi­ba, azért, hogy Auszt­ri­á­ba szál­lít­sa. A vád­lott isme­ret­len társa ezután a zöld­ha­tá­ron át vissza­ment Romániába.

A cse­lek­ményt ész­le­lő rend­őrök a svéd rend­szá­mú sze­mély­gép­ko­csit az autó­pá­lyán fel­tar­tóz­tat­ták és a vád­lot­tat a mig­rán­sok­kal együtt előállították.

A Makói Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tat az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va, társ­tet­tes­ség­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádolja.

Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lot­tat az ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban az elkö­ve­tés­től szá­mí­tott 30 napon belül állít­ja a Makói Járás­bí­ró­ság elé.

S z e g e d, 2016. októ­ber 19.

Dr. Kopasz Zsolt

főügyész

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye