Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban bíróság előtt az ittas sértettet kifosztó szegvári férfi - a Csongrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

 

A Szen­te­si Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben bíró­ság elé állí­tot­ta azt a szeg­vá­ri fér­fit, aki egy alvó sér­tet­tet káro­sí­tott meg.

A vád­irat sze­rint a férfi 2016. szep­tem­ber 16. nap­ján a dél­előt­ti órák­ban meg­je­lent egy szeg­vá­ri lakó­ház udva­rán, ahol egy az ittas álla­po­ta miatt alvó hely­be­li sér­tet­től eltu­laj­do­ní­tott egy 200.000 Ft. érté­kű fűka­szát, úgy hogy az alvó sér­tett tes­tén levő heve­dert elvágta.

A vád­lott cse­lek­mé­nyé­vel mint­egy 215.000 Ft. kárt oko­zott, amely­ből 200.000. Ft. meg­té­rült, mivel 4 nap múlva a rend­őr­ség a vád­lott­nál tar­tott ház­ku­ta­tás során a fűka­szát lefoglalta.

A gya­nú­sí­tott­kén­ti kihall­ga­tás­tól szá­mí­tott 30 napon belül az ügyész­ség a vád­lot­tat gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben bíró­ság elé állí­tot­ta. A Szen­te­si Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki kifosz­tás bűn­tet­té­ben, és őt 300 óra köz­ér­de­kű mun­ká­ra ítél­te. Az íté­let jogerős.

Sze­ged, 2016. októ­ber 12.

Dr. Kopasz Zsolt

főügyész

2016. 10. 12. Csongrád