Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban bíróság előtt az okostelefonokra szakosodott szegedi tolvaj

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben bíró­ság elé állít­ja azt a nőt, aki rövid idő alatt 13 mobil­te­le­fon lopott egy sze­ge­di bevásárlóközpontból.

A vád sze­rint a nő 2016. novem­ber 11. nap­ján 7 db - össze­sen 560.000 Ft -, majd egy hét múlva 6 db - össze­sen 140.000. Ft. érté­kű - mobil­te­le­font lopott az egyik sze­ge­di bevá­sár­ló­köz­pont­ban levő elekt­ro­ni­kai szak­üz­let­ből. A vád­lott mód­sze­re az volt, hogy egy az erre a célra átala­kí­tott és az áru­vé­del­mi esz­kö­zö­ket hatás­ta­la­ní­tó nagy­mé­re­tű tás­ká­ba rej­tet­te el a tele­fo­no­kat, majd azok­kal fize­tés nél­kül távo­zott. Az első alka­lom­mal ello­pott mobi­lo­kat egy sze­ge­di pia­con a vád­lott az ere­de­ti ár ötö­dé­ért érté­ke­sí­tet­te, míg a máso­dik eset­ben ez már nem sike­rült neki, mert őt az áru­ház biz­ton­sá­gi őrei fel­tar­tóz­tat­ták és a kiér­ke­ző rend­őrök­nek átad­ták. Az áru­ház­nak oko­zott mint­egy 700.000. Ft kár­ból így 140.000 Ft. megtérült.

A járá­si és nyo­mo­zó ügyész­ség a vád­lot­tat üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja, figye­lem­mel arra is, hogy a rövid­del ezt meg­elő­ző­en elkö­ve­tett vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt két eset­ben is vádat emelt már elle­ne az ügyészség.

A vád­eme­lés­kor elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a gya­nú­sí­tás köz­lé­sé­től szá­mí­tott 30 napon belül a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.