Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban elítélték a rendőrökre támadó férfit

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak, segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te, ittas jár­mű­ve­ze­tés és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt 2018. feb­ru­ár 20-án bíró­ság elé állí­tott egy 66 éves kecs­ke­mé­ti fér­fit, aki miu­tán a jár­dán elgá­zolt egy nőt, segít­ség­nyúj­tás nél­kül tovább­haj­tott, majd nem sok­kal ezután az őt elő­ál­lí­tó rend­őrök­re támadt.

A 66 éves férfi 2018. janu­ár 21-én 11 óra körül Kecskemét-Katonatelepen köz­le­ke­dett gép­ko­csi­já­val, ami­kor letért az útról és elütöt­te a háza előtt havat lapá­to­ló asszonyt. A nő a kapu­be­já­ró mel­let­ti hóval borí­tott terü­let­re esett és agy­ráz­kó­dást szen­ve­dett. Ezután a férfi a bal­eset hely­szí­né­ről meg­ál­lás és segít­ség­nyúj­tás nél­kül távo­zott. A szem­ta­núk a bal­ese­tet okozó hely­be­li fér­fit laká­sá­ig követ­ték, egy­ide­jű­leg a rend­őr­sé­get értesítették.

A segít­ség­nyúj­tás nél­kül távo­zó férfi a házá­hoz kiér­ke­ző jár­őrök­re támadt: előbb belül­ről a bejá­ra­ti ajtó­nak feszült, hogy ne jut­has­sa­nak be a házba, majd miu­tán ez nem sike­rült, ököl­lel ütött az intéz­ke­dő rend­őrök­re. Egyi­kü­ket a szeme tájé­kán el is talál­ta, ő nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett. Mivel a szon­da ellen­őr­zés alap­ján fel­me­rült az ittas­ság lehe­tő­sé­ge, a fér­fit a jár­őrök a megyei kór­ház­ba szál­lí­tot­ták. A kór­ház­ba kísé­rés során a férfi trá­gár sza­va­kat kia­bál­va fenye­get­te a rend­őrö­ket azzal, hogy ha majd kien­ge­dik, gép­ka­ra­béllyal fogja leva­dász­ni őket. Ezután a kór­ház beteg­for­gal­mi kör­pult­já­nál meg­pró­bál­ta meg­rúg­ni az őt kísé­rő két rend­őrt, ők azon­ban kitér­tek a rúgá­sok elől.

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te, segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te, ittas jár­mű­ve­ze­tés és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt 2018. feb­ru­ár 20-án, egy hóna­pon belül bíró­ság elé állította.

A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en vala­mennyi bűn­cse­lek­mény­ben bűnös­nek mond­ta ki és vele szem­ben 1 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki, amely­nek vég­re­haj­tá­sát 3 évre fel­füg­gesz­tet­te, továb­bá 1 évre a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tot­ta. Az íté­let nem jogerős.