Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban emelt vádat az ügyészség a határzár somogyi szakaszán keresztül Magyarországra belépő migránsok ellen Kaposváron

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség határ­zár til­tott átlé­pé­se miatt 2018. szep­tem­ber 14. nap­ján, gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a 7, magát pakisz­tá­ni állam­pol­gár­nak valló sze­mélyt, aki­ket 2018. szep­tem­ber 12. nap­ján fog­tak el a rend­őrök Babó­csa térségében.

A vád lénye­ge sze­rint a fér­fi­ak Hor­vát­or­szág irá­nyá­ból a műsza­ki határ­zá­ron keresz­tül jogo­su­lat­la­nul lép­tek be Magyar­or­szág terü­le­té­re. A rend­őrök ezt köve­tő­en hor­vát kol­lé­gá­ik­kal együtt­mű­köd­ve elfog­ták, majd őri­zet­be vet­ték őket.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság a vád­lot­ta­kat – az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en - 3 évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág­ról. Az íté­let jog­erő­re emel­ke­dett. Az ille­gá­lis beván­dor­lók­nak volt egy 16 élet­évét betöl­tött fia­tal­ko­rú tár­suk is, aki­vel szem­ben a Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az eljá­rást meg­ro­vás alkal­ma­zá­sa mel­lett meg­szün­tet­te. A fia­tal­ko­rú­val szem­ben ezután ide­gen­ren­dé­sze­ti eljá­rás indult.

Az új Bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény hatály­ba lépé­se után Somogy megyé­ben elő­ször került sor ilyen bűn­cse­lek­mény miatt vád­eme­lés­re. A határ­zár­ral kap­cso­la­tos bűn­cse­lek­mé­nyek miat­ti eljá­rá­sok­ban az egész megyé­re kiter­je­dő ille­té­kes­ség­gel a tör­vény­szék szék­he­lyén lévő járás­bí­ró­ság, illet­ve járá­si ügyész­ség jár el. Az ilyen eljá­rá­sok­ban a tör­vény köte­le­ző­vé teszi a gya­nú­sí­tot­tak bíró­ság elé állí­tá­sát a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­től szá­mí­tott 15 napon belül, a bűn­ügyi ható­sá­gok ered­mé­nyes együtt­mű­kö­dé­se miatt erre jelen eset­ben 3 nap alatt sor került.