Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Gyorsított eljárásban felelt tettéért az éjszakai rabló – fotókkal- - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta azt a fér­fit, aki három hete éjjel egy kis­kun­ha­la­si csa­lá­di ház­ban éppen a nap­pa­li­ban talált érté­ke­ket pakol­ta el, ami­kor a házi­gaz­da tet­ten érte. A férfi a sér­tet­tet ezután meg­ütöt­te és meg­rán­gat­ta, végül egy kar­órá­val elmenekült.

A vád sze­rint a mun­ka­hellyel, jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­ző, bün­te­tett elő­éle­tű deb­re­ce­ni férfi 2022. októ­ber 3-ára vir­ra­dó éjjel a nyi­tott ajtón bement egy kis­kun­ha­la­si csa­lá­di házba és a nap­pa­li­ban érté­ke­ket kere­sett. Az író­asz­ta­lon egy kar­órát vett magá­hoz, majd ész­re­vet­te a tulaj­do­nos ablak­pár­ká­nyon hagyott pénz­tár­cá­ját és abban kuta­tott. A zajra fel­éb­redt a csa­lád­fő és tet­ten érte a vád­lot­tat, akit elő­ször kér­dő­re vont, majd meg­pró­bál­ta őt a hely­szí­nen visszatartani.

A férfi ekkor ütés­re emel­te a kezét, mely elől a sér­tett elha­jolt, így az csu­pán érin­tő­le­ge­sen talál­ta el az arcát. Ezután hossza­san dula­kod­tak, köz­ben a rabló a kar­já­nál fogva rán­gat­ta a sér­tet­tet, ismét meg­pró­bál­va meg­üt­ni őt azért, hogy a már nála lévő kar­órát meg­tart­va, el tud­jon mene­kül­ni. A sér­tett az idő­köz­ben fel­ri­adt és rémült csa­lád­tag­ja­it félt­ve végül elen­ged­te a rab­lót, aki zsák­má­nyá­val együtt kisza­ladt a házból.

A kis­kun­ha­la­si rend­őrök néhány órán belül elfog­ták a fér­fit, aki­nél a kar­órát meg­ta­lál­ták és lefog­lal­ták, így a kár megtérült.

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit rab­lás bűn­tet­te miatt teg­nap bíró­ság elé állí­tot­ta. A Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki és ezért őt 3 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, továb­bá 3 évre a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tot­ta. Az íté­le­tet min­den­ki tudo­má­sul vette, így az jogerős.

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készültek.