Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban felfüggesztett börtönre ítélték a 71 éves tolvaj nőt Bács-Kiskun megyében

A Kun­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség lopás és sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt bíró­ság elé állí­tot­ta azt a 71 éves buda­pes­ti nőt, aki újság­hir­de­tés­ben meg­is­mert tassi áldo­za­tát meg­lop­ta, majd a kaput is rázárta.

A 71 éves buda­pes­ti nő újság­hir­de­tés útján ismer­ke­dett meg a sér­tet­tel, aki­hez 2016. szep­tem­ber 21-én leuta­zott Tass­ra és a napot a férfi házá­ban töl­töt­ték. A sér­tett az esti órák­ban füröd­ni ment, távol­lé­tét kihasz­nál­va a nő ellop­ta a pénz­tár­cá­ját, benne a férfi bank­kár­tyá­já­val és 60.000,- Ft kész­pénz­zel. A nő a szek­rény­ből magá­val vitte továb­bá a férfi fehér­arany pecsét­gyű­rű­jét, pár­du­cot ábrá­zo­ló medál­ját, mobil­te­le­fon­ját és a lakás­kul­cso­kat is.

A nő ezután elhagy­ta a lakó­há­zat, majd az utcai kis­ka­put maga után bezár­ta, mellyel meg­aka­dá­lyoz­ta, hogy a sér­tett utána men­jen. A nő a kert­ka­pu bezá­rá­sá­val a fér­fit sze­mé­lyi sza­bad­sá­gá­tól meg­fosz­tot­ta. A férfi csak úgy tudott az ingat­lan­ból kijut­ni, hogy tele­fo­non érte­sí­tet­te egyik csa­lád­tag­ját, aki a nála tar­tott pót­kulccsal kiengedte.

A fér­fit a nő össze­sen 300.110,- forint­nyi érté­ké­től sza­ba­dí­tot­ta meg. Az éksze­re­ket az eljá­rás során lefog­lal­ták, így a kár – a pénz és a mobil­te­le­fon kivé­te­lé­vel – rész­ben megtérült.

Az ügyész­ség a sza­bad­lá­bon lévő, bün­te­tett elő­éle­tű nőt lopás bűn­tet­te és sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt pél­dát­lan gyor­sa­ság­gal bíró­ság elé állí­tot­ta, mely­nek ered­mé­nye­ként bűnös­sé­gé­ről a Kun­szent­mik­ló­si Járás­bí­ró­ság az elő­ál­lí­tás­tól szá­mí­tott egy hóna­pon belül dön­tött. Az elkö­ve­tő­vel szem­ben a bíró­ság 1 év 8 hónap bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 2 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. Köte­lez­te továb­bá a bíró­ság a nőt a sér­tett meg nem térült kárá­nak meg­fi­ze­té­sé­re is.