Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Gyorsított eljárásban ítélték el a katalizátortolvaj párost - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség bíró­ság elé állí­tot­ta azt a 24 éves szlo­vák állam­pol­gár­sá­gú fér­fit és fele­sé­gét, akik a nóg­rá­di megye­szék­he­lyen lop­tak.

A szlo­vá­ki­ai férfi és fele­sé­ge a 2020 nya­rán hatá­roz­ta el, hogy úgy jut­nak pénz­hez, hogy Magyar­or­szág terü­le­tén utcán par­ko­ló autók kata­li­zá­to­ra­it levág­ják és érté­ke­sí­tik. Ehhez a férfi vásá­rolt egy cső­vá­gó szer­szá­mot.

Júli­us és augusz­tus folya­mán ötször jöt­tek át Sal­gó­tar­ján­ba, ahol a férj a város külön­bö­ző része­in az utcán par­ko­ló autók kipu­fo­gó­rend­sze­ré­nek meg­bon­tá­sá­val az autók kata­li­zá­to­rát a magá­val hozott cső­vá­gó­val levág­ta, fele­sé­ge pedig a kör­nyé­ket figyel­te biz­to­sít­va ezzel, hogy férje zavar­ta­la­nul tevé­keny­ked­hes­sen.

A bűn­cse­lek­mé­nyek­kel a házas­pár az öt sér­tett­nek 70.000 és 330.000 Ft közöt­ti káro­kat oko­zott.

A Sal­gó­tar­já­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zói a váro­si tér­fi­gye­lő kame­rák ada­tai alap­ján beazo­no­sí­tot­ták az elkö­ve­tők jár­mű­vét, és 2020. augusz­tus 8-án elfog­ták a hatá­ron az ország­ba érke­ző párost.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség a tet­te­se­ket öt rend­be­li, üzlet­sze­rű­en és dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ta meg, a fér­fit tet­tes­ként, a nőt pedig bűn­se­géd­ként. A vád­lot­ta­kat az ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság a 2020. novem­ber 5-én tar­tott tár­gya­lá­son az ügyé­szi per­be­széd­ben elhang­zott indít­vá­nyok­kal meg­egye­ző bün­te­té­se­ket sza­bott ki, a fér­fit – aki augusz­tus eleje óta letar­tóz­ta­tás­ban volt az eljá­rás­ban való jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben – 1 év 8 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 3 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, fele­sé­ge 1 év, 2 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést kapott.

Mivel a vád­lot­tak az elkö­ve­té­sek hely­szí­ne­i­re gép­ko­csi­val érkez­tek, így gép­jár­mű­vet hasz­nál­tak esz­köz­ként cse­lek­mé­nye­ik­hez, az azt veze­tő fér­fit a bíró­ság 1 évi idő­tar­tam­ra eltil­tot­ta a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től is.

A járás­bí­ró­ság vala­mennyi sér­tett pol­gá­ri jogi igé­nyé­nek helyt adott, a vád­lot­ta­kat köte­lez­te az oko­zott károk meg­té­rí­té­sé­re is.

A bíró­ság íté­le­tét a vád­lot­tak és védő­ik is tudo­má­sul vet­ték, az jog­erős.

A Nóg­rád Megyei Rendőr-főkapitányság – fotók­kal ellá­tott – koráb­bi köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/katalizatorokat-loptak-befejeztek-a-nyomozast-a