Főoldal » Hírek » Gyorsított eljárásban ítélték el a kocsmai kifosztót - rendőrségi videóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a fér­fit, aki egy kocs­mai ita­lo­zást köve­tő­en vette el alvó isme­rő­se kész­pén­zét.

A vád sze­rint a har­min­cas éve­i­ben járó vád­lott 2022 feb­ru­ár­já­ban egy somogy­sár­di kocs­má­ban sze­szes italt fogyasz­tott, ami­kor kora dél­után csat­la­ko­zott hozzá falu­be­li isme­rő­se. A két férfi estig jelen­tős mennyi­sé­gű alko­holt ivott meg, ami­től a sér­tett az asz­ta­luk­nál elaludt. A férfi kihasz­nál­va isme­rő­se öntu­dat­lan álla­po­tát ész­re­vét­le­nül kivet­te az alvó sér­tett ruhá­za­tá­ból tár­cá­ját, abból magá­hoz vett 70.000 forint kész­pénzt, majd a pénz­tár­cát vissza­csúsz­tat­ta a sér­tett zse­bé­be és saját fogyasz­tá­sa kifi­ze­té­se után távo­zott a presszó­ból.

A vád­lott még aznap taxi­val Kapos­vár­ra uta­zott és egy kocs­má­ban a zsák­má­nyolt összeg egé­szét elköl­töt­te.

A férfi cse­lek­mé­nyét azon­ban a presszó­ban fel­sze­relt kame­ra rög­zí­tet­te, így a kapos­vá­ri rend­őrök rövid időn belül azo­no­sí­tot­ták az elkö­ve­tőt.

Az ügyész­ség elő­ál­lí­tá­sa alap­ján a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság egy év és öt hónap bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki a vád­lot­tal szem­ben, mely­nek vég­re­haj­tá­sát két évre fel­füg­gesz­tet­te. A bíró­ság dön­té­se nem jog­erős, az ügyész­ég súlyo­sí­tá­sért fel­leb­be­zett.

A köz­le­mény­hez kap­cso­ló­dó koráb­bi vide­ós rend­őr­sé­gi tájé­koz­ta­tás az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:  https://www.police.hu/index.php/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kifosztas-somogysardon