Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban ítélték el a renitens futballszurkolókat

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség néhány nap­pal a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét köve­tő­en, rend­bon­tás vét­sé­ge miatt a Mis­kol­ci Járás­bí­ró­ság elé állí­tott egy 35 éves és egy 39 éves mis­kol­ci férfit.

A két férfi a 2018. szep­tem­ber 30-án este, a diós­győ­ri fut­ball sta­di­on­ban meg­ren­de­zett DVTK - MOL Vidi FC lab­da­rú­gó mér­kő­zé­sen, a néző­tér­ről a nézők­től elzárt terü­let­re beug­rott, továb­bá egyi­kük a biz­ton­sá­gi őrök fel­szó­lí­tá­sá­ra sem volt haj­lan­dó onnan távoz­ni, a biz­ton­sá­gi őrök­kel dula­ko­dás­ba kez­dett és egyi­kü­ket megrúgta.

A rend­őr­ség a két fér­fit őri­zet­be vette, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki, majd az ira­to­kat bíró­ság elé állí­tá­si javas­lat­tal küld­te meg az ügyészségnek.

A Mis­kol­ci Járás­bí­ró­ság a vád­lot­ta­kat az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en pénz­bün­te­tés­re ítélte.