Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Gyorsított eljárásban ítélték el a szomszédja megölésével fenyegetőző férfit – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség bíró­ság elé állí­tott egy 24 éves ecse­gi fér­fit, aki tele­fo­non azzal fenye­get­te a rend­őr­sé­get, hogy ha a rend­őrök nem intéz­ked­nek, akkor ő meg­öli a szomszédját.

A férfi rég­óta rossz viszony­ban állt a két ház­zal arrébb lakó szom­széd­já­val. 2023. júli­us 23-án három­szor is össze­vesz­tek, majd az ittas vád­lott fel­hív­ta a 112-es segély­hí­vót és a Mis­kol­ci Hívás­fo­ga­dó Köz­pont disz­pé­cse­ré­vel közöl­te, hogy „vagy csi­nál­nak vala­mit a szom­széd­já­val, vagy meg fogja őt gyil­kol­ni, és a házat is rágyújtja”.

A fenye­ge­tést a rend­őr­ség komo­lyan vette, és a bete­le­fo­ná­ló fér­fit előállították.

Az elkö­ve­tés­kor a férfi ittas volt. Az önhi­bá­ból eredő ittas­ság nem menti az elkö­ve­tőt, hiszen az alko­hol hatá­sa köz­is­mert, ezért aki sze­szes italt fogyaszt, szá­mol­nia kell azzal, hogy leré­sze­ged­het, így tet­té­ért tel­jes bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség­gel tar­to­zik, sőt, az ittas elkö­ve­tés súlyo­sí­tó körül­mény­nek számít.

Aki abból a cél­ból, hogy a rend­őr­sé­get vagy más álla­mi szer­vet arra kény­sze­rít­sen, hogy vala­mit tegyen, erő­sza­kos bűn­cse­lek­ményt követ el, meg­va­ló­sít­ja a ter­ror­cse­lek­mény bűn­tet­tét. Ha ilyen cse­lek­ménnyel fenye­ge­tő­zik, a ter­ror­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel fenye­ge­tés bűn­tet­tét köve­ti el.

Mivel a vád­lott a bete­le­fo­ná­lás­kor a szom­széd­ja meg­ölé­sé­vel fenye­ge­tés­sel arra akar­ta kény­sze­rí­te­ni a rend­őr­sé­get, hogy az ő aka­ra­ta sze­rint intéz­ked­je­nek, a Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség a fér­fit ter­ror­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel fenye­ge­tés miatt bíró­ság elé állí­tot­ta, és vele szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A bíró­ság elé állí­tás a bün­te­tő­el­já­rá­sok gyor­sabb befe­je­zé­sét lehe­tő­vé tevő jog­in­téz­mény. Az ügyész­ség a gya­nú­sí­tot­tat a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­től szá­mí­tott két hóna­pon belül bíró­ság elé állít­hat­ja, ha  a bűn­cse­lek­mény­re a tör­vény tíz­évi sza­bad­ság­vesz­tés­nél nem súlyo­sabb bün­te­tést ren­del, az ügy meg­íté­lé­se egy­sze­rű, a bizo­nyí­té­kok ren­del­ke­zés­re áll­nak és az elkö­ve­tőt tet­ten érték vagy a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beismerte.

Mivel a fel­té­te­lek mara­dék­ta­la­nul fenn­áll­tak, a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en a bíró­ság elé állí­tott fér­fit 1 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 3 évre felfüggesztette.

Az íté­le­tet az ügyész, a vád­lott és a védő is tudo­má­sul vette, így az jogerős.