Főoldal » Hírek » Gyorsított eljárásban ítélték el a tolvajt – VIDEÓVAL és korábban publikált fotókkal - a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség 2020. decem­ber 12-én lopás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt bíró­ság elé állí­tott egy több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit, aki két nap­pal koráb­ban az egyik gyu­lai vegyes­bolt­ba tört be az esti órák­ban, azon­ban a hely­szí­nen a jár­őrök elfog­ták.

A bör­tön­ből 2020. decem­ber 7-én sza­ba­dult férfi 2020. decem­ber 10-én 21 óra körül ittas álla­pot­ban az egyik gyu­lai vegyes­bolt hátsó ajta­já­nak üve­gét betör­te, azon bemá­szott, majd alko­holt, tus­für­dőt és dezo­dort, továb­bá a kasszá­ból közel 70.000 forint kész­pénzt vett magá­hoz.

A meg­szer­zett érté­kek­nek azon­ban nem soká­ig örül­he­tett, ugyan­is még a bolt­ban volt, ami­kor a rend­őr­sé­gi jár­őrök tet­ten érték, elfog­ták és őri­zet­be vet­ték.

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség a több­szö­rös és külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő 37 éves pusz­ta­föld­vá­ri fér­fit két napon belül, 2020. decem­ber 12-én bíró­ság elé állí­tot­ta. A járás­bí­ró­ság a fér­fit kisebb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt 1 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te és 2 évre a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tot­ta. Az íté­let a védő fel­leb­be­zé­sé­re tekin­tet­tel nem jog­erős.  

A lopást a bolt kame­rá­ja rög­zí­tet­te:

A hely­szí­nen készült rend­őr­sé­gi fény­kép­fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken érhe­tők el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/betort-egy-boltba-tetten-ertek-a-rendorok#1