Főoldal » Hírek » Gyorsított eljárásban ítélték el az eltiltás alatt vezető férfit - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség bíró­ság elé állí­tot­ta azt az 54 éves fér­fit, aki három, bíró­ság által kisza­bott jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás hatá­lya alatt vezet­te gép­ko­csi­ját. A fér­fit a bíró­ság más­fél év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te és elren­del­te letar­tóz­ta­tá­sát is.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban, az elkö­ve­tés­től szá­mí­tott három mun­ka­na­pon belül bíró­ság elé állí­tot­ta azt az 54 éves fér­fit, aki feb­ru­ár 26-án és 28-án is úgy vezet­te gép­ko­csi­ját Sal­gó­tar­ján­ban, hogy vele szem­ben nem keve­sebb, mint három jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés volt hatályban.

A fér­fit, aki­nek sosem volt jogo­sít­vá­nya, koráb­ban már több­ször ítél­ték el, sőt ugyan­ilyen bűn­cse­lek­mény miatt két fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés alatt is állt, feb­ru­ár ele­jén pedig elzá­rás­ra ítélték.

A gyor­sí­tott eljá­rás­ban most a bíró­ság a vád­lot­tal szem­ben 1 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki, 2 évre eltil­tot­ta őt a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, és 6 évre a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től. A fér­fi­nek a koráb­bi két fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­té­sét, azaz továb­bi össze­sen továb­bi két év bör­tön­bün­te­tést is le kell töltenie.

A most kisza­bott íté­let nem jog­erős, a vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért fellebbezett.

A bíró­ság ugyan­ak­kor ügyé­szi indít­vány­ra, a bűn­is­mét­lés foko­zott veszé­lye okán elren­del­te a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát a másod­fo­kú íté­let meg­ho­za­ta­lá­ig, mely­nek a bíró­ság elé állí­tás sza­bá­lyai sze­rint három hóna­pon belül meg kell történnie.