Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban ítélték el Nagyatádon a bolgár embercsempészt

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt, gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta azt a 29 éves bol­gár fér­fit, aki szír, illet­ve palesz­tin állam­pol­gár­nak nyúj­tott segít­sé­get ahhoz, hogy Magyar­or­szág terü­le­té­re belépjenek.

A vád­lott egy isme­rő­sén keresz­tül került kap­cso­lat­ban a két fér­fi­val, akik hamis bol­gár ira­tok­kal jutot­tak el Zág­rá­big. A vád­lott fel­ada­ta az volt, hogy őket a nyelv­tu­dá­sá­val segít­ve kísér­je el Zág­ráb­ból Buda­pest­re, majd ott vásá­rol­jon nekik jegyet egy Mün­chen­be tartó busz­já­rat­ra, mely­nek ellen­té­te­le­zé­se­ként a vád­lott 500 eurót kapott volna.

A vád­lott és a mig­rán­sok 2018. augusz­tus 7-én, vonat­tal utaz­tak Magyar­or­szág terü­le­té­re, azon­ban az egyik fér­fit már Gyé­ké­nyes­nél, az útle­vél ellen­őr­zés során leszál­lí­tot­ták a vonat­ról, míg a vád­lot­tat a másik sze­méllyel együtt Bala­ton­szent­györgy­nél fog­ták el.

A vád­lot­tat a rend­őr­ség őri­zet­be vette, majd az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elren­del­te a letartóztatását.

A Nagy­atá­di Járás­bí­ró­ság a bíró­ság elé állí­tás során is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat 2 év 6 hónap bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, vala­mint 5 évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről. A mig­rán­so­kat ide­gen­ren­dé­sze­ti eljá­rás kere­té­ben már koráb­ban kiuta­sí­tot­ták az országból.