Főoldal » Hírek » Gyorsított eljárásban öt évet kapott a cseh embercsempész - rendőrségi fotóval - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság az elkö­ve­tés­től szá­mí­tott 72 órán belül bíró­ság elé állí­tot­ta azt a cseh fér­fit, aki 23 kül­föl­di sze­mélyt kívánt ille­gá­lis határ­át­lé­pés­sel Szlo­vá­ki­á­ba csem­pész­ni.

A vád sze­rint a cseh honos­sá­gú kis­te­her­au­tó­ját veze­tő fér­fit 2023. már­ci­us 21-én reg­gel Pös­tény­pusz­tán, a magyar-szlovák állam­ha­tár köze­lé­ben ellen­őriz­ték a rend­őrök. A gép­jár­mű cso­mag­tér­ben 23 - magát szír állam­pol­gár­nak valló - sze­mély uta­zott, akik­nek érvé­nyes úti okmány nem volt a bir­to­kuk­ban, a Magyar­or­szá­gon való jog­sze­rű tar­tóz­ko­dá­su­kat iga­zol­ni nem tud­ták. A kül­föl­di­ek a jármű tel­je­sen zárt rak­te­ré­ben, ablak, szel­lő­ző­nyí­lás, klí­ma­be­ren­de­zés és ülő­hely nél­kül tar­tóz­kod­tak. A sofőr az ország déli határ­tól tör­tént indu­lás­tól köz­le­ked­ve sehol nem állt meg, a több órás autó­úton a mene­kül­tek össze­szo­rul­va, moz­gá­si lehe­tő­sé­gek nél­kül utaz­tak, cél­juk a Szlo­vá­ki­án keresz­tül Nyugat-Európába jutás volt.

A cseh fér­fit a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság a teg­na­pi napon meg­tar­tott bíró­ság elé állí­tá­son a sanyar­ga­tás­sal elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt 5 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, és 10 évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről.

Az íté­let jog­erős.

Az ügy­ről kiadott – kép­pel is ellá­tott – rend­őr­sé­gi köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/embercsempesz-birosag-elott