Főoldal » Hírek » Gyorsított eljárásban vonják felelősségre az embercsempészeket Nógrád megyében

A Nóg­rád megyé­ben műkö­dő ügyész­sé­gek rövid időn belül az ötö­dik ügy­ben állít­ják gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé a megyé­ben elfo­gott ember­csem­pé­sze­ket. E jog­in­téz­mény alkal­ma­zá­sá­nak célja az eljá­rás gyor­sí­tá­sa és egy­sze­rű­sí­té­se mel­lett annak hang­sú­lyo­zá­sa, hogy rövid idő alatt súlyos íté­let szü­le­tik az ügyük­ben.

A közel­múlt­ban négy ügy­ben tör­tént ered­mé­nyes bíró­ság elé állí­tás Nóg­rád megye ügyész­sé­gei részé­ről.

Az egyik ügy­ben 2 év 2 hó sza­bad­ság­vesz­tést kapott a beis­me­rő német állam­pol­gár­sá­gú szír ember­csem­pész. Az ő cse­lek­mé­nye azon­ban eny­héb­ben minő­sült a többi elkö­ve­tő­nél, azok­ban ugyan­is az ügyész­ség a sér­tet­tek sanyar­ga­tá­sát is meg­ál­la­pít­ha­tó­nak tar­tot­ta a szál­lí­tás körül­mé­nyei miatt. A sanyar­ga­tás­sal elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bün­te­té­si téte­le 5 évtől 10 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés. Egy fran­cia nem­ze­ti­sé­gű elkö­ve­tő 5 évet kapott, egy bol­gár állam­pol­gárt pedig 5 év 2 hó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt a bíró­ság.

Egy két elkö­ve­tős ügy­ben - ahol török állam­pol­gá­rok vol­tak az érin­tet­tek - a bíró­ság nem tar­tot­ta meg­ál­la­pít­ha­tó­nak a súlyo­sabb minő­sí­tést, itt 3 év 6 hó, illet­ve 2 év 2 hó sza­bad­ság­vesz­tést sza­bott ki. Az ügyész­ség a sanyar­ga­tás meg­ál­la­pí­tá­sa végett és súlyo­sí­tá­sért jelen­tett be fel­leb­be­zést.

Az ötö­dik bíró­ság elé állí­tás­ra a héten kerül sor.

A bíró­ság elé állí­tás a bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény­ben sza­bá­lyo­zott olyan eljá­rá­si forma, amellyel az egy­sze­rű meg­íté­lé­sű ügyek­ben, ha a bizo­nyí­té­kok ren­del­ke­zés­re áll­nak és adott eset­ben a ter­helt is beis­mer, az elkö­ve­tés­től szá­mí­tott két hóna­pon belül a bíró­ság­ra kerül az ügy.

Az ügyész a vádat szó­ban ter­jesz­ti elő, így ezek­ben az ügyek­ben nem kell lefor­dít­tat­ni a vád­ira­to­kat, hanem tol­mács műkö­dik közre a tár­gya­lá­so­kon. Ezál­tal gyor­sab­ban és gaz­da­sá­go­sab­ban feje­ződ­het­nek be az eljá­rá­sok, és – mivel a kül­föl­di ember­csem­pé­szek ügyei rend­re letar­tóz­ta­tá­suk mel­lett foly­nak – az elkö­ve­tők keve­sebb időt töl­te­nek íté­let nél­kül, elő­ze­tes fogva tar­tás­ban.