Főoldal » Hírek » Gyorskiszolgáló pizzériában késelt - vádemelés- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint a 25 éves férfi nem tudta kifi­zet­ni a meg­vá­sá­rol­ni kívánt pizza sze­le­tet, majd ezután még az üzlet alkal­ma­zott­ját is meg­tá­mad­ta, egy kés­sel a sér­tett nyaka felé szúrt; a súlyos, élet­ve­szé­lyes sérü­lés elma­ra­dá­sa kizá­ró­lag a sér­tett ellen­ál­lá­sá­nak volt köszönhető.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2019. júni­us 5-én éjjel ittas álla­pot­ban bement a XI. kerü­let, Móricz Zsig­mond kör­tér­nél talál­ha­tó üzlet­be, hogy piz­zát vegyen magá­nak. Az üzlet néhány négy­zet­mé­ter alap­te­rü­le­tű ven­dég­te­rét egy üve­ges kíná­ló­pult válasz­tot­ta el a konyharésztől.

Az üzlet alkal­ma­zott­ja - aki az ügy sér­tett­je - kiszol­gál­ta a vád­lot­tat, aki kifi­zet­te a meg­vá­sá­rolt pizza sze­le­te­ket, majd kiment és az utcán elfo­gyasz­tot­ta azokat.

Kis idő múlva vissza­tért az üzlet­be és kért egy újabb pizza sze­le­tet, ame­lyet a sér­tett az üve­ges pult tete­jé­re tett. A vád­lott elő­vet­te a pénz­tár­cá­ját, hogy fizes­sen, azon­ban abban nem volt kész­pénz. Ezután a zse­be­i­ben keres­gélt, és köz­ben azt is fel­ve­tet­te, hogy a sér­tett csap­ta be őt az előző vásár­lá­sa­kor. A sér­tett ez ellen til­ta­ko­zott, és fel­aján­lot­ta, hogy a vád­lott vissza­néz­he­ti a kame­ra­fel­vé­te­le­ket is.

A vád­lott ezután közöl­te, hogy még­sem kéri a pizza sze­le­tet, majd a keze­it zseb­re tette. A kíná­ló­pult mel­lett álló sér­tett oldal­ra for­dult, hogy vissza­te­gye a pizza sze­le­tet a helyé­re. A vád­lott ekkor azon­ban hir­te­len oda­lé­pett hozzá, elő­vett a nad­rág­zse­bé­ből egy zseb­kést, és azzal a sér­tett nyaka felé szúrt. A sér­tett pró­bál­ta a várat­lan táma­dást kivé­de­ni és kissé elha­jolt, miköz­ben ráfo­gott a vád­lott kést tartó kezé­re. A testi erő­fö­lény­ben lévő sér­tett­nek végül sike­rült eltol­ni magá­tól a táma­dó­ját, aki kisza­ba­dult a sér­tett fogá­sá­ból és kisza­ladt az üzletből.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett a nya­kán egy met­szett seb­zést szen­ve­dett el, azon­ban a táma­dás mód­já­ra, esz­kö­zé­re, illet­ve ere­jé­re figye­lem­mel, a bekö­vet­ke­zett­nél súlyo­sabb, élet­ve­szé­lyes sérü­lés veszé­lye is fenn­állt. A súlyo­sabb sérü­lés elma­ra­dá­sa annak köszön­he­tő, hogy a sér­tett ellenállt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 25 éves fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tett kísér­le­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás­ra tett indít­ványt a vádiratban.