Főoldal » Hírek » Gyűlésen garázdálkodott - bíróság elé állította az ügyészség - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség – gyor­sí­tott eljá­rás­ban – bíró­ság elé állí­tott egy 62 éves fér­fit. Az elkö­ve­tő egy janu­ár­ban meg­ren­de­zett saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón a szó­nok­ló poli­ti­kust han­go­san szid­ta, a gyű­lé­sen részt­ve­vő­ket lök­dös­te, egy táb­lá­ba bele­rú­gott, és a sajtó egyik mun­ka­tár­sát is üldö­ző­be vette.

A vád sze­rint 2022. janu­ár 14-én, dél­előtt, Újbu­dán, a Móricz Zsig­mond kör­té­ren, köz­ügyek­ben tör­té­nő véle­mény­nyil­vá­ní­tás cél­já­ból több ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő és más poli­ti­kus gyű­lést, saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tar­tott. A vád­lott a szó­nok­la­tot tartó poli­ti­kus köze­lé­be ment, őt han­go­san szi­dal­maz­ta, az ott álló­kat pedig lök­dös­te és kia­bált. A biz­ton­sá­gi fel­ada­to­kat ellá­tó sze­mé­lyek igye­kez­tek a vád­lot­tat a hely­szín­ről elte­rel­ni, de ellen­állt és tovább lök­dö­ső­dött. Ezután a férfi az őt a gyű­lés elha­gyá­sá­ra fel­szó­lí­tó egyik önkor­mány­za­ti kép­vi­se­lőt leköp­te, majd az egyik biz­ton­sá­gi sze­mélyt is meg­pró­bál­ta meg­üt­ni, meg­rúg­ni. Ami­kor a biz­ton­sá­gi sze­mély­zet a gyű­lés­től távo­labb terel­te, akkor bele­rú­gott az egyik poli­ti­kus fény­ké­pé­vel ellá­tott táb­lá­ba, majd a sajtó egyik, őt lefény­ké­pe­ző mun­ka­tár­sát üldö­ző­be vette, miköz­ben szidalmazta.

A vád­lott garáz­da cse­lek­mé­nyé­nek a hely­szín­re kiér­ke­ző rend­őrök vetet­tek véget.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság XI. Kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­sá­ga a szük­sé­ges bizo­nyí­té­ko­kat besze­rez­te, ennek ered­mé­nye­ként a Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé.

A Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a fér­fit - a vád­dal egye­ző­en -, gyű­lé­sen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt bűnös­nek mond­ta ki, egy  másik ügy (köz­ve­széllyel fenye­ge­tés) miat­ti pró­bá­ra bocsá­tást is meg­szün­te­tett, és emi­att is bün­te­tést sza­bott ki. Így a bíró­ság a két bűn­cse­lek­mény miatt a vád­lot­tat 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, amely­nek vég­re­haj­tá­sát 2 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. A bíró­ság emel­lett a pró­ba­idő tar­ta­má­ra elren­del­te a férfi párt­fo­gó fel­ügye­le­tét, egy­út­tal elő­ír­ta, hogy poli­ti­kai okból meg­hir­de­tett nyil­vá­nos ren­dez­vé­nye­ket, gyű­lé­se­ket nem láto­gat­hat, vala­mint agresszi­ót helyet­te­sí­tő fog­lal­ko­zá­son kell részt vennie.

Az íté­let jogerős.