Főoldal » Archív » Gyümölcsszállítmány közé rejtve csempésztek volna Magyarországra több mint 50 kilogramm marihuánát - vádemelés

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy­ben össze­sen nyolc sze­méllyel szem­ben emelt vádat, a leg­több­jü­ket Magyar­or­szá­gon tör­té­nő kábítószer-értékesítés során fog­ták el.

A vád­irat sze­rint az I. rendű vád­lott a 2015. augusz­tus 14-én tör­tént elfo­gá­sát meg­elő­ző idő­szak­ban kábí­tó­szer nagy­ba­ni keres­ke­del­mé­vel fog­lal­ko­zott, ennek során szer­vez­te, irá­nyí­tot­ta a kábí­tó­szer Magyar­or­szág­ra szál­lí­tá­sát, illet­ve az orszá­gon belül köz­ve­tí­tet­te annak érté­ke­sí­té­sét; ez utób­bi­val jórészt egy viet­ná­mi isme­rő­sét – III. rendű vádlott-társát – bízta meg.

A viet­ná­mi férfi 2015 máju­sá­nak leg­ele­jén így több mint 10 kilo­gramm mari­hu­á­nát kívánt tovább­ér­té­ke­sí­te­ni egy cseh ismerőse-lakótársa köz­re­mű­kö­dé­sé­vel, aki az ügy VIII. rendű vád­lott­ja.

A kábí­tó­szer szál­lít­mány felé­re az első­ren­dű vád­lot­tal is kap­cso­lat­ban álló két magyar férfi jelent­ke­zett - IV. és V. rendű vád­lot­tak -, akik 2015. május 6-án vet­ték át a meg­ren­delt, több mint 5 kilo­gramm mari­hu­á­nát a viet­ná­mi és cseh vád­lott XIII. kerü­le­ti, Tüzér utcai lak­cí­mén. A két fér­fit azon­ban az elszál­lí­tás során, a XIV. kerü­let­ben rend­őri intéz­ke­dés alá von­ták, és ennek során a rend­őrök a gép­ko­csi­juk cso­mag­tar­tó­já­ban a kábí­tó­szert egy bőrönd­ben meg­ta­lál­ták és lefog­lal­ták.

Még ugyan­ezen a napon a viet­ná­mi férfi és cseh társa a több mint 10 kilo­gram­mos marihuána-szállítmány másik felét egy másik vásár­ló részé­re érté­ke­sí­tet­te. A kb. 5 kilo­gramm töme­gű kábí­tó­szert ez eset­ben ők maguk szál­lí­tot­ták a Tüzér utcá­ból egy XXI. kerü­le­ti címre, ami­hez két taxit ren­del­tek. Útköz­ben azon­ban a rend­őrök mind­két taxit meg­ál­lí­tot­ták, és a két kül­föl­di fér­fit elfog­ták.

Az első­ren­dű vád­lott elfo­gá­sá­ra csak ezek után került sor, ami­kor is 2015 nya­rán több mint 50 kilo­gramm mari­hu­á­na Spa­nyol­or­szág­ból Magyar­or­szág­ra tör­té­nő csem­pé­szé­sét szer­vez­te meg. A szál­lí­tás­hoz szük­sé­ges kami­on beszer­zé­sé­ről ő maga gon­dos­ko­dott, a csem­pé­szés­sel pedig egy magyar isme­rő­sét, a II. rendű vád­lot­tat bízta meg, aki kiuta­zott Spa­nyol­or­szág­ba, ott meg­vá­sá­rol­ta a mint­egy 52 kilo­gramm mari­hu­á­nát, vala­mint az érté­kes szál­lít­mány lep­le­zé­se, elrej­té­se érde­ké­ben csak­nem 6000 kilo­gramm gyü­möl­csöt, amit azután a kami­on­so­főr­ként dol­go­zó édes­ap­ja köz­re­mű­kö­dé­sé­vel szál­lí­tott volna Magyar­or­szág­ra.

A haza­út során, 2015. augusz­tus 10-én azon­ban a kami­ont a fran­cia ható­sá­gok a spanyol-francia határ köze­lé­ben ellen­őr­zés alá von­ták, amely­nek során a rak­tér­ben elrej­tett több mint 50 kilo­gramm kábí­tó­szert meg­ta­lál­ták és lefog­lal­ták.

Az ügy továb­bi vád­lott­jai a kábí­tó­szer továb­bi magyar­or­szá­gi viszont­ér­té­ke­sí­tői, illet­ve vásár­lói.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a kábítószer-kereskedőket jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja, amely bűn­cse­lek­mény tör­vény sze­rin­ti bün­te­té­si téte­le öt évtől húsz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.

A vád­lot­tak egy részé­nek 2016. május 6-án tör­tént elfo­gá­sá­ról közölt koráb­bi rend­őr­sé­gi fel­vé­te­lek elér­he­tő­sé­ge:

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/tobb-mint-10-kilogramm-videoval