Főoldal » Hírek » Gyűrűlopás az ékszerboltban – vádemelés VIDEÓVAL - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja azt a szerb-montenegrói fér­fit, aki 2018. máju­sá­ban három arany­gyű­rűt tulaj­do­ní­tott el egy pécsi ékszer­üz­let­ből, és ezzel közel 500.000 forint kárt okozott. 

A vád­irat sze­rint a férfi az isme­rő­sé­vel 2018. május 11-én, dél körül ment be Pécs egyik bel­vá­ro­si ékszer­üz­le­té­be, arra hivat­ko­zás­sal, hogy a lányá­nak aján­dé­kot kíván vásá­rol­ni. Az üzlet alkal­ma­zott­ja a vád­lott elé a pult­ra helye­zett egy 100 darab arany­gyű­rűt tar­tal­ma­zó tál­cát, majd a férfi több arany­gyű­rű­re is rámu­ta­tott, miköz­ben ujja­i­val három gyű­rűt a tenye­ré­be rej­tett. A vád­lott néhány gyű­rűt a tál­cá­ról kive­te­tett az eladó­val és ezzel a figyel­mét elte­rel­te. Ezt köve­tő­en a tenye­ré­ben lévő három gyű­rűt a hátsó zse­bé­be rakta és meg­kér­te az eladót, hogy az álta­la kivá­lasz­tott éksze­re­ket tegye szá­má­ra félre, mert azo­kért később vissza­jön és meg­vá­sá­rol­ja. Ezt köve­tő­en a vád­lott és a társa az üzlet­ből távoztak.

A vád­lott az arany­gyű­rűk eltu­laj­do­ní­tá­sá­val közel fél­mil­lió forint kárt oko­zott, cse­lek­mé­nye így lopás vét­sé­gé­nek minősül.

A jelen­leg isme­ret­len helyen lévő férfi bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Pécsi Járás­bí­ró­ság dönt majd.

A lopást az üzlet biz­ton­sá­gi kame­rá­ja rögzítette: