Főoldal » Hírek » Ha jelentős mennyiségű kábítószert értékesítés céljából tartanak, az már kábítószer-kereskedelem bűntettének minősül- A Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint másod­fo­kú ügyész­ség az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát, a bün­te­té­sek súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­za abban az ügy­ben, amely­ben a három vád­lott egy fesz­ti­vá­lon jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert és új pszi­cho­ak­tív anya­got érté­ke­sí­tett.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék a 2021. feb­ru­ár 5-én kihir­de­tett íté­le­té­ben társ­tet­tes­ként, jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és társ­tet­tes­ként, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül I. rendű vád­lot­tat 7 év fegy­ház­bün­te­tés­re, mel­lék­bün­te­té­sül 8 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, II. és III. rendű vád­lot­tat 5-5 év fegy­ház­bün­te­tés­re, mel­lék­bün­te­té­sül 6-6 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te.

A nem jog­erős íté­let sze­rint a kábítószer-fogyasztó vád­lot­tak egy 2019. évi fesz­ti­vá­lon érté­ke­sí­tés cél­já­ból, rész­ben kipor­ci­óz­va, jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert és új pszi­cho­ak­tív anya­got tar­tot­tak maguk­nál, majd kezd­tek érté­ke­sí­te­ni. A vád­lot­ta­kat azon­ban a szol­gá­la­ti fel­ada­to­kat ellá­tó civil ruhás rend­őrök kiszűr­ték, folya­ma­to­san figyel­ték, aztán a kol­lé­gá­ik a vád­lot­ta­kat iga­zol­tat­ták és elő­ál­lí­tot­ták.

A másod­fo­kú ügyész­ség sze­rint az élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel is bün­tet­he­tő bűn­cse­lek­ményt elkö­ve­tő, bün­te­tett elő­éle­tű, illet­ve a tör­vénnyel már kábí­tó­szer­hez kap­cso­ló­dó­an össze­üt­kö­zés­be került vád­lot­tak­kal szem­ben a tör­vény szi­go­rát foko­zot­tab­ban kell érvé­nye­sí­te­ni. Ekként a – hatá­ro­zott ideig tartó sza­bad­ság­vesz­tés ese­tén ez eset­ben irány­adó 15 évi közép­mér­ték­től jelen­tő­sen elma­ra­dó – fegy­ház­bün­te­té­sek és a köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­té­sek súlyo­sí­tan­dók, figye­lem­mel a tár­sas, a kábítószer-kereskedelem vonat­ko­zá­sá­ban is bűn­szö­vet­ség­ben, vala­mint a fesz­ti­vá­lon tör­té­nő elkö­ve­tés­re, továb­bá a kábí­tó­szer­rel kap­cso­la­tos bűn­cse­lek­mé­nyek orszá­gos és helyi elsza­po­ro­dott­sá­gá­ra is.