Főoldal » Hírek » Hagyták kihűlni a súlyosan ittas ismerősüket - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­té­sek súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak és két nőnek az ügyé­ben, akik a lakó­he­lyük­ről egy kaszá­ló­ra szál­lí­tot­ták, és ott magá­ra hagy­ták a részeg­sé­ge miatt maga­te­he­tet­len sértettet.

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék íté­le­te sze­rint a férfi élet­tár­sá­val és annak test­vé­ré­vel egy Bács-Kiskun megyei tanyán éltek, ahol 2017. feb­ru­ár­já­ban az esti órák­ban a férfi együtt ita­lo­zott a sér­tet­tel. Egy idő múlva a férfi távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel az erő­sen ittas sér­tet­tet. Miu­tán a sér­tett nem akart elmen­ni, a férfi kilök­te őt a ház­ból az udvar­ra. A sér­tett ettől nem sérült meg, azon­ban a részeg­sé­ge miatt nem tudott fel­áll­ni és elmen­ni az ingat­lan­ból. Ezért a férfi arra uta­sí­tot­ta az élet­tár­sát és annak test­vé­rét, hogy a sér­tet­tet vigyék el a tanyá­ról a kaná­lis­hoz és hagy­ják ott. A két nő talics­kán eltol­ta a maga­te­he­tet­len sér­tet­tet a csa­tor­na mel­let­ti kaszá­ló terü­let­re, ahol magá­ra hagy­ták és haza­men­tek. A fagy­pont alat­ti hőmér­sék­let­ben a nem téli­es ruhá­zat­ba öltö­zött sér­tett néhány óra alatt kihűlt és meghalt.

Az első­fo­kú bíró­ság a fér­fit fel­buj­tó­ként elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt 5 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re és 6 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, míg a két nőt társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt, külön-külön, 2 év 6 hónap fog­ház­bün­te­tés­re, vala­mint 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte. 

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tás, míg a vád­lot­tak és a védő­ik fel­men­tés, illet­ve eny­hí­tés érde­ké­ben fellebbeztek.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a vád­lot­tak­kal szem­ben kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás indo­ko­lat­la­nul enyhe, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek összes körül­mé­nyé­re figye­lem­mel azok súlyo­sí­tá­sa indokolt.

Másod­fo­kon az ügy­ben a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.