Főoldal » Hírek » Hagyták meghalni a beteget - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat két nő ellen, akik mulasz­tá­sa fel­gyor­sí­tot­ta a sér­tett halálát.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 86 éves sér­tett 2021 augusz­tu­sá­tól rossz egész­ség­ügyi álla­pot­ban volt. Több műté­ten esett át, majd 2021 augusz­tu­sá­tól haza­en­ged­ték a kórházból.

Ettől az idő­pont­tól kez­dő­dő­en az idős asszony együtt lakott fiá­val és menyé­vel. A sér­tett tel­jes önel­lá­tás­ra kép­te­len volt, ezért napi egy órá­ban gon­do­zó járt hozzá, a fenn­ma­ra­dó idő­ben a sér­tet­tet menye látta el. Mivel az ápo­lás­ban segít­ség­re szo­rult, ezért 2021. szep­tem­ber köze­pé­től egy másik nővel meg­ál­la­pod­tak abban, hogy a sér­tett gon­do­zá­sá­ban, ellá­tá­sá­ban részt vesz. A két nő között rövid idő alatt bizal­mas viszony ala­kult ki, mely­nek során a beteg asszony menye több­ször kife­je­zés­re jut­tat­ta, hogy az élete sok­kal könnyeb­bé válna, ha a sér­tett meghalna.

Ezt köve­tő­en az ápo­lás­ra szo­ru­ló asszony álla­po­ta rom­la­ni kez­dett, ennek elle­né­re sem az ápo­ló­nő, sem a meny nem tett sem­mit az álla­pot rom­lá­sá­nak meg­aka­dá­lyo­zá­sá­ra, illet­ve az orvo­si segít­ség biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben. A meg­ál­la­po­dá­suk alap­ján mind­két nő bele­nyu­go­dott az idős asszony álla­po­tá­nak rom­lá­sá­ba és azt siettették.

Októ­ber végén a sér­tett álla­po­ta tovább rosszab­bo­dott, azon­ban a beteg házi­or­vo­sát nem hív­ták ki, nem intéz­ked­tek a men­tők kihí­vá­sa iránt. A sér­tett álla­po­ta ezt köve­tő­en még tovább rom­lott, azon­ban a vád­lot­tak ennek elle­né­re sem intéz­ked­tek a sér­tett kór­ház­ba szál­lí­tá­sa iránt, mely­nek követ­kez­té­ben a sér­tett ott­ho­ná­ban elhunyt.

Az ápoló a közte és a meny közöt­ti beszél­ge­té­se­ket rög­zí­tet­te, majd a sér­tett halá­la után a fel­vé­te­lek­kel meg­zsa­rol­ta. Ezen zsa­ro­lás miatt külön bün­te­tő­el­já­rás van folya­mat­ban az ápo­ló­nő ellen a Kom­lói Járásbíróságon.

Az elkö­ve­tők cse­lek­mé­nye az ember­ölés bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.