Főoldal » Hírek » Hajléktalan társukat akarták kirabolni a letartóztatott gyanúsítottak- Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Cso­por­tos rab­lás gya­nú­sí­tott­ja­it tar­tóz­tat­ta le a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíróság.

A Bala­ton­fü­re­di Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult bün­te­tő­el­já­rás, mivel a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint három férfi 2021. júli­us 25-én haj­nal­ban az egyik bala­ton­fü­re­di üzlet­ház mögött ütni-rúgni kez­dett egy ott alvó haj­lék­ta­lant, aki­ről fel­té­te­lez­ték, hogy kész­pénzt tart magá­nál, s azt elve­he­tik tőle. A sér­tett­nél azon­ban nem volt pénz, ezért a bán­tal­ma­zást a gya­nú­sí­tot­tak egy idő után abba­hagy­ták, a sér­tet­tet pedig a hely­szí­nen hagy­ták. A bán­tal­ma­zott fér­fi­nak a verés követ­kez­té­ben töré­ses sérü­lé­se keletkezett.

A nyo­mo­zó ható­ság a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel egy 37, egy 20 és egy 25 éves, szin­tén haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­ta­tó fér­fit gya­nú­sít, aki­ket egy-két nap­pal a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se után őri­zet­be vet­tek és cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás kísér­le­te, vala­mint súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt hall­gat­tak ki gyanúsítottként.

Az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, eljá­rás meg­ne­he­zí­té­se és a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát, melyet a bíró­ság az indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en egy hónap idő­tar­tam­ra elren­delt. A vég­zés két gya­nú­sí­tott ese­té­ben vég­le­ges­sé vált, míg har­ma­dik tár­suk fel­leb­be­zett a nyo­mo­zá­si bíró dön­té­se ellen.