Főoldal » Hírek » Hajléktalanná vált férfi örökségét akarta megszerezni egy házaspár - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Jelen­tős kárt okozó csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat az Ajkai Járá­si Ügyész­ség egy 51 éves fér­fi­val és 47 éves fele­sé­gé­vel szem­ben. A házas­pár a magán­éle­ti és anya­gi nehéz­sé­gek­kel küzdő sér­tet­tet meg­té­veszt­ve, a férfi lakás­tu­laj­do­ná­ra haszon­él­ve­ze­ti jogot ala­pí­tot­tak, illet­ve örök­lé­si szer­ző­dést kötöttek. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tők még 2018 nya­rán az ajkai vas­út­ál­lo­má­son ismer­ték meg a rossz lel­ki­ál­la­pot­ban lévő, alko­ho­lis­ta élet­mó­dot foly­ta­tó és anya­gi nehéz­sé­gek­kel küzdő sér­tet­tet, aki itta­san panasz­ko­dott nekik. A házas­pár fel­is­mer­te a sér­tett befo­lyá­sol­ha­tó­sá­gát, és elha­tá­roz­ták, hogy a bizal­má­ba fér­kőz­nek, mely­nek érde­ké­ben rend­sze­re­sen ételt és alko­holt vit­tek neki. Láto­ga­tá­sa­ik alkal­má­val a sér­tett azt is elmond­ta nekik, hogy édes­any­ja halá­la­kor meg­örö­köl­te annak ½ tulaj­do­ni részét a szü­lők ajkai laká­sá­ban, az ott élő édes­ap­já­val pedig rossz a kapcsolata.

Az elkö­ve­tők mind­ezt kihasz­nál­va, azzal a meg­té­vesz­tő ígé­ret­tel, hogy gon­dos­kod­ni fog­nak róla, 2019 nya­rán hol­tig tartó haszon­él­ve­ze­ti szer­ző­dés meg­kö­té­sé­re vet­ték rá a fér­fit, melyért 1 mil­lió forin­tot fizet­tek neki.  A szer­ző­dés­kö­tést köve­tő héten azon­ban a férj - aki a haszon­él­ve­ze­ti jog jogo­sult­ja lett - a pénz közel felét köl­csön­kér­te a sér­tet­től, s mivel nem is állt szán­dé­ká­ban, azt később sem adta neki vissza. A férj ezek után fel­ke­res­te a sér­tett édes­ap­ját, hogy a tulaj­don­ré­szé­nek érté­ke­sí­té­sé­re ráve­gye, azon­ban az idős férfi elküld­te, fiá­val pedig min­den kap­cso­la­tot meg­sza­kí­tott. A vád­lot­tak ezt köve­tő­en is hite­get­ték a sér­tet­tet, és 2019 őszén rábe­szél­ték, hogy gon­do­zás, eltar­tás fejé­ben a fele­ség­gel örök­lé­si szer­ző­dést kössön.

A házas­tár­sak nem dol­goz­tak, jöve­del­mük nem volt, albér­let­ről albér­let­re ván­do­rol­tak, 2019 őszé­től pedig az idő­köz­ben utcá­ra került sér­tet­tet is maguk­kal vit­ték. A fér­fit azon­ban a fűtet­len mel­lék­épü­let­be köl­töz­tet­ték, s míg élel­me­zé­sét csak rész­ben biz­to­sí­tot­ták, folya­ma­to­san ital­lal lát­ták el, és tovább­ra is köl­csön­ké­re­get­tek tőle, amit nem adtak meg.   A sér­tett ez idő alatt oly­annyi­ra befo­lyá­suk alá került, hogy a fér­jet gaz­dám­nak szólította.

A sér­tett édes­ap­ja 2020 ele­jén meg­halt, így a férfi beköl­tö­zött a laká­sá­ba, ahova a vád­lot­tak és csa­lád­tag­ja­ik is követ­ték. A férj egyre agresszí­veb­ben visel­ke­dett a sér­tet­tel, közöl­te, hogy nincs bele­szó­lá­sa a dol­gok­ba, mert ez már nem az ő laká­sa, ame­lyet pró­bált is érté­ke­sí­te­ni, de ezt a ren­de­zet­len tulaj­do­ni viszo­nyok miatt nem tudta megtenni.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban mind­két elkö­ve­tő­vel szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta az Ajkai Járásbíróságnak.