Főoldal » Hírek » Hajléktalanokat dolgoztatott – fotókkal – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki kiszol­gál­ta­tott hely­ze­tű haj­lék­ta­lan sze­mé­lye­ket bírt rá arra, hogy neki éve­ken keresz­tül ingyen dolgozzanak. 

A vád sze­rint a 40-es évei végén járó férfi több ingat­lan­nal ren­del­ke­zik két nyír­sé­gi kis­te­le­pü­lé­sen. Lova­kat, szar­vas­mar­hát, ser­tést, illet­ve szár­nya­so­kat tart, vala­mint fát vág, és érté­ke­sít, mely tevé­keny­sé­gek­hez mun­ka­erő­re volt szüksége.

Az elkö­ve­tő 2019 szep­tem­be­ré­ben, Buda­pes­ten ismer­te meg a haj­lék­ta­lan­ként élő fér­fit, akit rávett arra, hogy köl­töz­zön hozzá. A fér­fit a vád­lott az egyik ingat­la­nán helyez­te el, ahol rajta kívül még négyen lak­tak. A lakás­ba a víz nem volt beköt­ve, lavór­ból lehe­tett mosa­kod­ni, a WC pedig az udva­ron volt. Fel­ada­ta a jószá­gok gon­do­zá­sa, és favá­gás volt, azon­ban a mun­ká­já­ért fize­tést nem kapott.

A sér­tett két alka­lom­mal meg­pró­bált elme­ne­kül­ni a vád­lot­tól, azon­ban a fogva tar­tó­ja mind­két alka­lom­mal vissza­vit­te, és a szö­kés miatt bán­tal­maz­ta, míg végül 2022 feb­ru­ár­já­ban sike­rül elszöknie.

A vád­lott 2020 őszén meg­tud­ta, hogy Deb­re­cen­ben is él egy haj­lék­ta­lan férfi, aki haj­lan­dó mun­kát vál­lal­ni. Fel­ke­res­te őt, és az egyik ingat­la­nán szál­lá­sol­ta el. Pár hét múlva rávet­te arra, hogy egy köze­li barom­fi­fel­dol­go­zó üzem­ben helyez­ked­jen el, és a fize­té­sét az ellá­tá­sá­ért és a lak­ha­tá­sért cse­ré­be tel­jes egész­ben adja át neki. A sér­tett 19 hóna­pon át dol­go­zott a vád­lott­nak az üzem­ben, ami­kor egy barát­ja segít­sé­gé­vel sike­rült megszöknie.

A vád­lott har­ma­dik áldo­za­ta egy újabb haj­lék­ta­lan férfi volt, akit szál­lá­sért és ellá­tá­sért cse­ré­be szin­tén a vád­lott­hoz köl­tö­zött, és fizet­ség nél­kül gon­doz­ta az állatokat.

A főügyész­ség a kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben lévő sze­mé­lye­ket kihasz­ná­ló fér­fit ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka minő­sí­tett ese­té­vel vádol­ja, vele szem­ben több év vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt vádiratában.

A rend­őr­ség által készí­tett fotó­kon a haj­lék­ta­la­nok szál­lá­sa látható.