Főoldal » Archív » Hajléktalant rabolt ki a marcali férfi - előkészítő ülésen ítélték el

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 22 éves fér­fi­val szem­ben, aki erő­szak­kal vette el egy mar­ca­li haj­lék­ta­lan pén­zét.

A vád­lott 2018 októ­be­ré­ben alkal­mi mun­ká­val szer­zett keres­mé­nyé­ből ita­loz­ni kez­dett, azon­ban az esti órák­ra min­den pénze elfo­gyott. Ekkor elha­tá­roz­ta, hogy egyik volt mun­ka­tár­sá­tól fog pénzt sze­rez­ni, aki­ről tudta, hogy haj­lék­ta­lan­ként az utcán él Mar­ca­li­ban.

A vád­lott ezután fel­ke­res­te az alvó sér­tet­tet, akit fel­éb­resz­tett, majd tőle 500,-Ft átadá­sát köve­tel­te. Ami­kor ezt a sér­tett meg­ta­gad­ta, a vád­lott indu­lat­ba jött és arcon ütöt­te a fér­fit, aki­nek a pénz­tár­cá­já­ból végül 1.500,-Ft-ot vett magá­hoz. A vád­lott mielőtt távo­zott volna, még élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­te a sér­tet­tet azért, hogy a tör­tén­tek­ről ne mer­jen szól­ni a rend­őr­ség­nek.

A fenye­ge­tő­zés elle­né­re a vád­lot­tat a rend­őrök még a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek nap­ján elfog­ták és őri­zet­be vet­ték, majd az ügyész­ség kez­de­mé­nye­zé­sé­re a bíró­ság a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát is elren­del­te.

A Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság a 2019. feb­ru­ár 13-án meg­tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sen az ügyész­ség bün­te­té­si indít­vá­nyá­val egye­ző­en 3 év 6 hónap bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re és 4 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő és a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról lemon­dó vád­lot­tat. Az íté­let a bün­te­tés eny­hí­té­sé­re irá­nyu­ló védel­mi fel­leb­be­zé­sek miatt nem emel­ke­dett jog­erő­re.