Főoldal » Archív » Hajnali támadás a parkolóban - bántalmazta, majd kifosztotta volt élettársát

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te, garáz­da­ság vét­sé­ge és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt vádat emelt egy 33 éves kecs­ke­mé­ti férfi ellen, aki 2018. szep­tem­ber 29-én haj­na­li 5 óra­kor a par­ko­ló­ban várta, majd bán­tal­maz­ta és kifosz­tot­ta a volt élettársát.

A vád­lott és a 32 éves sér­tett más­fél évig éltek élet­tár­si kap­cso­lat­ban, annak meg­sza­ka­dá­sa után a vád­lott elköl­tö­zött a közös ott­ho­nuk­ból. Egy hét­tel később, 2018. szep­tem­ber 29-én pén­tek kora haj­nal­ban azon­ban meg­je­lent a volt lakó­he­lyén és várta, hogy a sér­tett a kocsi­já­hoz érjen.

A vád­lott egy isme­ret­len tárggyal fejbe vágta a sér­tet­tet, aki az ütés követ­kez­té­ben föld­re esett. A vád­lott ekkor rátér­delt a sér­tett mell­ka­sá­ra, egyik kezé­vel befog­ta a szá­ját, másik kezé­vel pedig meg­ra­gad­ta a nya­kát és meg­pró­bál­ta magá­val vonszolni.

A vád­lott cse­lek­mé­nyét ész­lel­te egy kutyá­ját sétál­ta­tó járó­ke­lő, aki rászólt a vád­lott­ra. A sér­tett ekkor kisza­ba­dult a vád­lott szo­rí­tá­sá­ból és a cse­lek­ményt ész­le­lő járó­ke­lő­höz futott. A mene­kü­lés során azon­ban váll­tás­ká­ja és kocsi­kul­csa a föld­re esett.

A vád­lott fel­vet­te a tás­kát, abból eltu­laj­do­ní­tott 20.000 Ft kész­pénzt, majd a tás­kát a kulccsal együtt a sér­tett kocsi­já­nak tete­jé­re rakta és elhagy­ta a helyszínt.

A vád­lott e kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy a járó­ke­lő­ben meg­bot­rán­ko­zást keltsen.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben duz­za­nat­tal, zúzó­dás­sal és vér­alá­fu­tás­sal járó 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, ame­lyek miatt magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő és kérte a vád­lott meg­bün­te­té­sét, vala­mint a kész­pénz eltu­laj­do­ní­tá­sá­val oko­zott kára megtérítését.

A járá­si ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A sza­bad­lá­bon lévő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.